શ્રી વિજય રૂપાણી
શ્રી વિજય રૂપાણી
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી,
ગુજરાત સરકાર FacebookTwitter
શ્રી રણછોડભાઇ છનાભાઇ ફળદુ
શ્રી રણછોડભાઇ છનાભાઇ ફળદુ
માન. રાજ્ય મંત્રીશ્રી,
ગ્રામ વિકાસ, ગુજરાત.
શ્રી કુંવરજીભાઈ મોહનભાઈ બાવળીયા
શ્રી કુંવરજીભાઈ મોહનભાઈ બાવળીયા
માનનીય મંત્રીશ્રી,
ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ, ગુજરાત.
શ્રી બચુભાઇ મગનભાઇ ખાબડ
શ્રી બચુભાઇ મગનભાઇ ખાબડ
માનનીય રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ, ગુજરાત
શ્રી જયદ્રથસિંહજી પરમાર
શ્રી જયદ્રથસિંહજી પરમાર
માનનીય રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
પંચાયત (સ્વતંત્ર હવાલો), ગુજરાત.

સમાચાર અને પ્રોગ્રામ

ટેન્ડર્સ

Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State
Ditigal Locker
ઇવેન્ટ કૅલેન્ડર

જીલ્લા વિષે

નામદાર ગુજરાત સરકાર શ્રી એ છ નવા જિલ્લાની રચના કરતાં ભરૂચ જિલ્લામાંથી નાંદોદ, દેડીયાપાડા, સાગબારા, ત્રણ તાલુકાઓ તથા વડોદરા જિલ્લાનો તિલકવાડા તાલુકો ભેગો કરી તા. ર-૧૦-૯૭ ના રોજથી નર્મદા જિલ્લાની રચના કરવામાં આવી છે. ૧૬-૧૨-૨૦૧૪ ના રોજ થી નાંદોદ તાલુકામાંથી ગરૂડેશ્વર નવા તાલુકાની રચના કરવામાં આવી છે. આમ કુલ પાંચ (૫) તાલુકાઓ આ જિલ્લામાં આવેલા છે. નાંદોદ તાલુકામાં ૧૦૯ ગામો, ગરૂડેશ્વર તાલુકામાં ૯૩, દેડીયાપાડા તાલુકામાં ર૧૪, તિલકવાડા તાલુકામાં ૯૭ તથા સાગબારા તાલુકામાં ૯૮ ગામો આવેલા છે. આખા જિલ્લામાં ૨૨૧ ગ્રામ પંચાયતો તથા ૧ર૪ જૂથ પંચાયતો આવેલી છે. ૬૯૧ પ્રાથમિક શાળાઓ આવેલી છે. ૬૪ માધ્‍યમિક શાળા તથા ૨૬ ઉચ્ચતર માધ્‍યમિક શાળા આવેલી છે. આખા જિલ્લામાં આર્ટસ અને કોમર્સ એક એક કોલેજ આવેલી છે. રાજપીપલા શહેરમાં આવેલી છે. ૧ બી.પી.એઙ કોલેજ તથા ૧ ડી.પી.એડ, ૧ ડી.બી.એડ, ૧ પી.ટી.સી. સ્ત્રી માટે તથા પુરૂષ-૧ માટે તાલીમી સંસ્થાઓ રાજપીપલા શહેરમાં આવેલી છે.

વધારે...
Close
  • તાલુકાઓ-
  • ગ્રામ પંચાયત- ૨૨૧
  • સાક્ષરતા- ૭૨.૩૦%
  • વિસ્‍તાર- ૨૭૫૫.૩૬ ચો.કી.મી
  • વસ્તી- પ,૯૦,૨૯૭
  • શહેરી વસ્‍તિ- ૬૧,૮૭૨
  • ગ્રામ્‍ય વસ્તી- ૫,૨૮,૪૨૫
GSWANindia.gov.in - The National Portal of IndiaStatue of UnityVibrant Gujarat

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 8/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 479643