પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેચુંટાયેલ સભ્યો

જિલ્‍લા પંચાયતના ચુંટાયેલ સભ્યોની માહીતી દર્શાવાતુ પત્રક જી.નર્મદા


અ.નં.નામહોદ્દો જાતિ સરનામુ મોબાઇલ નં.
રુચિકાબેન નિકેશભાઇ વસાવા પ્રમુખશ્રી તથા અધ્યક્ષ અપીલ સમિતિ અનુ.જન જાતિ મુ . તરોપા તા. નાંદોદ, જિ. નર્મદા ૯૯૨૫૮૭૭૬૯૦
વનીતાબેન ભાવેશભાઇ વસાવા ઉપ પ્રમુખઅનુ.જન જાતિ મું.ભાટપુર પો.અલમાવાડી તા.દેડીયાપાડા જિ.નર્મદા૯૪૨૭૪૬૫૫૨૦
લક્ષ્મીબેન ભુપેન્દ્રભાઇ ભીલજિ.પં. સદસ્ય અનુ.જન જાતિ મુ.પો.દેવલીયા,તા.તિલક્વાડા, જી. નર્મદા૯૭૨૬૩૩૦૯૪૬
પર્યુશાબેન લક્ષ્મણભાઇ વસાવા જિ.પં. સદસ્ય અનુ.જન જાતિ મુ ખોટાઆમ્બા પો આમ્બાવાડી તા દેડીયાપાડા જિ નર્મદા ૯૭૨૭૫૦૯૮૨૮
જ્યોતિકાબેન ચન્દ્ર્કાંતભાઇ પંચાલ જિ.પં. સદસ્ય સા.શૈ.પ.વર્ગમું . ભદામ તા. નાંદોદ, જિ. નર્મદા ૯૭૨૭૫૪૬૭૯૧
બહાદુરસિંગ દેવજીભાઇ વસાવા અધ્યક્ષ કારો.સમિતિઅનુ.જન જાતિ મું.ખુપરબરસણ પો.મોસ્કુટ તા. દેડીયાપાડા જિ.નર્મદા૯૪૨૭૧૮૭૪૩૧
મમતાબેન શંકરભાઇ વસાવા અધ્યક્ષ શિક્ષણ સમિતિ અનુ.જન જાતિ મું.તા.દેડીયાપાડા જિ.નર્મદા૯૪૨૮૩૨૫૩૧૫
અંબાલાલ પુંજાભાઇ બારીયા અધ્યક્ષ ૨૦ મુદ્દા કર્યક્રમનાં અમલ તેની સમીક્ષા માટેની સમિતિ સા.શૈ.પ.વર્ગમુ. વાસણ પો. રેંગણકોલોની તા.તિલક્વાડા, જી. નર્મદા૯૯૭૯૬૯૫૦૩૯
શારદાબેન વિઠલભાઇ તડવી જિ.પં. સદસ્ય અનુ.જન જાતિ મુ. પો. ગરૂડેશ્વર, તા. ગરૂડેશ્વર , જિ. નર્મદા ૦૨૬૪૦ ૨૩૭૦૮૦ ૯૪૨૬૬૩૯૮૨૨
૧૦અમનાબેન કાંતિલાલભાઇ વલવી અધ્યક્ષ સા.ન્યા.સમિ.અનુ.જન જાતિ મું.પો.જાવલી તા.સાગબારા જિ.નર્મદા૯૯૧૩૦૪૩૪૧૫
૧૧દિનેશભાઇ જેશંગભાઇ તડવી અધ્યક્ષ જાહેર બાંધકામ સમિતિ અનુ.જન જાતિ પ્લોટ નં ૧૦, કેવડીયા, મહાકાલી કોમ્પલેક્ષ,તા. ગરૂડેશ્વર,જિ. નર્મદા ૦૨૬૪૦ ૨૩૨૨૭૭ ૯૮૨૬૧૬૩૦૭૭ ૯૯૭૦૫૬૯૨૬૭
૧૨શીતલબેન રવિદાસભાઇ ભીલ અધ્યક્ષ મહિલા બાળ વિકાસ યુવા પ્રવૂતિ સમિતિ અનુ.જન જાતિ મુ.વાંઝણીતાડ પો. વવીયણા , તા. ગરૂડેશ્વર , જિ. નર્મદા ૯૯૦૯૨૦૪૩૦૦
૧૩લીલાબેન હીરાલાલ વસાવા જિ.પં. સદસ્ય અનુ.જન જાતિ મું.પો.ખોપી.તા.સાગબારા જિ.નર્મદા૯૫૮૬૦૫૨૧૩૯
૧૪દામાભાઇ હેરીયાભાઇ વસાવા જિ.પં. સદસ્ય અનુ.જન જાતિ મું.પો.સામોટ તા.દેડીયાપાડા જિ.નર્મદા૯૪૨૭૧૫૮૧૪૬ ૯૫૮૬૩૪૬૬૩૫
૧૫ઇશ્વરભાઇ બોખરભાઇ તડવી જિ.પં. સદસ્ય અનુ.જન જાતિ મુ. લીમખેતર પો. પંચલા , તા. ગરૂડેશ્વર , જિ. નર્મદા ૯૯૨૫૩૬૪૪૮૨
૧૬શકુંતલાબેન ચૈતરભાઇ વસાવા અધ્યક્ષ ઉત્પાદન સહકાર અને સિંચાઇ સમિતિ અનુ.જન જાતિ મું.પો.બોગજ. તા.દેડીયાપાડા જિ.નર્મદા૯૯૦૪૮૬૨૧૧૮
૧૭ધર્મદાસ ધનજીભાઇ રજવાડી જિ.પં. સદસ્ય અનુ.જન જાતિ મુ. કુમસગામ પો. આમલેથા તા. નાંદોદ, જિ. નર્મદા ૯૮૭૯૯૪૨૨૮૪
૧૮મનજીભાઇ સાકરીયાભાઇ વસાવા જિ.પં. સદસ્ય અનુ.જન જાતિ મું.પો.પાટલામહુ તા.સાગબારા જિ.નર્મદા૯૦૯૯૪૩૦૫૫૫ ૯૪૨૭૧૬૩૨૩૪ ૯૯૦૯૫૫૪૭૭૭
૧૯આનંદકુમાર અદેસીગ વસાવા અધ્યક્ષ જહેર આરોગ્ય સમિતિ અનુ.જન જાતિ મું.પો.રોઝદેવ તા.સાગબારા જિ.નર્મદા૯૯૧૩૦૩૬૦૬૫ ૮૯૮૦૩૪૦૦૦૨
૨૦મુકેશકુમાર રણછોડભાઇ રોહિત જિ.પં. સદસ્ય અનુસૂચિત જાતિઠે.સરકારી દવાખાના પાછળ, મું.પો. તા. તિલકવાડા જિ.નર્મદા૭૮૭૪૦૩૦૮૧૨
૨૧કિરણભાઇ ભોગીલાલ વસાવા જિ.પં. સદસ્ય અનુ.જન જાતિ મું. વાઘેથા તા. નાંદોદ, જિ. નર્મદા ૯૮૨૫૧૮૨૧૧૦
૨૨સરસ્વતીબેન રામજીભાઇ વસાવા જિ.પં. સદસ્ય અનુ.જન જાતિ મું.કુનબાર,પો. ઝરણાવાડી તા.દેડીયાપાડા જિ.નર્મદા૯૭૨૭૭૮૭૮૩૨