પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેસરપંચશ્રીઓ

સરપંચશ્રીઓ

અ. નં. તાલુકાનું નામ ગ્રામ પંચાયતનું નામ સરપંચશ્રી નું નામ સરનામુંમોબાઇલ નંબર
નાંદોદમોટારાયપુરાવલવી વિમલબેન અશોકભાઈમોટારાયપુરા૯૮૯૮૪૪૯૦૨૮
નાંદોદમોટીભમરીવસાવા રસીકભાઈ દીપસીંગભાઈમોટીભમરી-
નાંદોદગાડિતવસાવા જયકિશનભાઈ નટવરભાઈગાડિત૮૪૬૯૮૫૯૧૦૭
નાંદોદજીતનગરવસાવા મીનાબેન વિષ્ણુભાઈજીતનગર૯૮૭૯૮૪૬૭૫૨
નાંદોદબોરીદ્રાવસાવા નગીનભાઈ છેદળભાઈબોરીદ્રા૯૯૭૮૨૩૩૦૮૮
નાંદોદમાંગરોલતડવી કાંતીભાઈ માધાભાઈમાંગરોલ૭૮૭૪૫૨૮૯૮૨
નાંદોદરામપરા (માં)તડવી ઉમર્િલાબેન સુમનભાઈરામપરા (માં)૯૪૨૭૩૩૨૩૦૪
નાંદોદજીતગઢવલવી સોનલબેન દિપકભાઈજીતગઢ૯૯૧૩૦૧૬૦૧૫
નાંદોદજુનારાજવસાવા ગોપાલભાઈ વેચાતભાઈજુનારાજ૮૯૮૦૦૬૬૪૫૩
૧૦ નાંદોદગોપાલપુરાતડવી વિણાબેન અરવિંદભાઈગોપાલપુરા૯૭૨૪૯૩૦૮૭૬
૧૧ નાંદોદસુંદરપરાવસાવા ઉમર્િલાબેન વિનોદભાઈસુંદરપરા૯૮૭૯૩૩૪૯૧૬
૧૨ નાંદોદઅકુવાડાવસાવા અભીલાલ મુળજીભાઈઅકુવાડા૯૭૨૬૨૯૨૪૩૪
૧૩ નાંદોદઉમરવા (રેલ)વસાવા ગુલાબસીંહ ભકિતભાઈઉમરવા (રેલ)૯૯૧૩૬૨૫૮૩૪
૧૪ નાંદોદઓરીવસાવા બચુભાઈ નરસિંહભાઈઓરી૯૦૯૯૨૦૪૯૨૮
૧૫ નાંદોદકાકડવાવસાવા ગીતાબેન રાજેશભાઈકાકડવા૯૭૭૯૮૩૦૪૬૪
૧૬ નાંદોદકોઠારાબારીયા શાંતાબેન નગીનભાઈકોઠારા૯૩૭૪૮૬૬૫૮૫
૧૭ નાંદોદખોજલવાસાવસાવા તુલસીભાઈ કાલીદાસખોજલવાસા૯૯૭૯૫૩૪૬૪૯
૧૮ નાંદોદગામકુવાવસાવા લતાબેન અશોકભાઈગામકુવા૯૪૨૭૧૩૨૭૫૭
૧૯ નાંદોદચિત્રાવાડીવસાવા જમનાબેન ચંપકભાઈચિત્રાવાડી૯૯૨૫૬૬૦૯૬૩
૨૦ નાંદોદજેસલપોરવસાવા કસનીબેન અજર્ુનભાઈજેસલપોર૯૮૭૯૧૬૭૭૭૬
૨૧ નાંદોદતોરણાવસાવા ફુલવંતીબેન નરેશભાઈતોરણા૯૯૭૮૨૧૯૦૯૧
૨૨ નાંદોદવડીયારજવાડી મહેશભાઈ ભાઈલાલવડીયા૯૮૭૯૧૫૪૫૮૪
૨૩ નાંદોદજીઓરતડવી દશરથભાઈ મોહનભાઈજીઓર૯૭૩૭૬૩૧૬૯૬
૨૪ નાંદોદધમણાચામનસુખભાઈ દેવાભાઈ વસાવાધમણાચા૯૫૮૬૧૮૦૨૭૯
૨૫ નાંદોદનિકોલીવસાવા સુરેશભાઈ સોમાભાઈનિકોલી૯૯૭૯૪૮૨૬૪૮
૨૬ નાંદોદભદામવસાવા શૈલેષ્ાભાઈ ભરતભાઈભદામ૯૭૨૬૧૧૭૯૭૪
૨૭ નાંદોદધાનપોરવસાવા મહેશભાઈ મગનભાઈધાનપોર૯૯૦૯૨૦૫૭૦૨
૨૮ નાંદોદનરખડીવસાવા રસીકભાઈ છગનભાઈનરખડી૮૯૮૦૬૦૨૫૩૧
૨૯ નાંદોદનવાપરા (નિ)તડવી મુકેશભાઈ બચુભાઈનવાપરા (નિ)૯૪૨૯૬૭૩૮૨૯
૩૦ નાંદોદપોઈચાવસાવા નાગજીભાઈ ભાયાભાઈપોઈચા૯૬૮૭૫૭૫૬૬૫
૩૧ નાંદોદપ્રતાપપરાવસાવા જગદીશભાઈ રાયજીભાઈપ્રતાપપરા૯૯૧૩૪૫૭૦૫૭
૩૨ નાંદોદરાણીપરાવસાવા અંજનાબેન નંદુભાઈરાણીપરા૯૪૨૯૪૧૧૦૬૧
૩૩ નાંદોદભચરવાડાવસાવા સુમિત્રાબેન નરેશભાઈભચરવાડા૯૪૨૬૮૨૦૮૯૮
૩૪ નાંદોદરાજુવાડીયાવસાવા કુસુમબેન દિનેશભાઈરાજુવાડીયા૯૮૭૯૫૨૧૮૪૪
૩૫ નાંદોદવરાછાવસાવા સુનીલભાઈ ગીરીશભાઈવરાછા૯૮૭૯૫૩૭૯૨૭
૩૬ નાંદોદવાઘોડીયાવસાવા ભીખીબેન કાંતીભાઈવાઘોડીયા-
૩૭ નાંદોદવિરપોરવસાવા મહેશભાઈ ભયલાલવિરપોર૯૮૨૫૨૦૪૭૯૧
૩૮ નાંદોદકાંદરોજવસાવા હીરાબેન કાભઈભાઈકાંદરોજ02640-241179
૩૯ નાંદોદજેતપોર (રામ)વસાવા જયંતિભાઈ ચતુરભાઈજેતપોર (રામ)૯૯૭૯૨૧૫૭૯૪
૪૦ નાંદોદગુવારતડવી માયાબેન શનાભાઈગુવાર૮૯૮૦૦૬૬૪૨૪
૪૧ નાંદોદથરીતડવી શનાભાઈ મોહનભાઈથરી૯૯૧૩૦૬૭૨૦૭
૪૨ નાંદોદઅણીજરાવસાવા હરેશભાઈ કનુભાઈઅણીજરા૯૭૩૭૮૫૪૭૭૬
૪૩ નાંદોદશહેરાવતડવી લક્ષમણભાઈ શનુભાઈશહેરાવ૯૭૧૨૮૬૧૫૮૭
૪૪ નાંદોદકુમસગામવસાવા મીનાક્ષાીબેન સુમનલાલકુમસગામ૯૫૮૬૧૮૦૪૯૯
૪૫ નાંદોદટીંબીવસાવા અજેન્દ્રકુમાર હિતેન્દ્રભાઈટીંબી૭૩૫૯૮૦૮૦૬૪
૪૬ નાંદોદ ઢોલારવસાવા સુધાબેન હિતેશભાઈ ઢોલાર૯૯૦૪૦૫૭૦૦૧
૪૭ નાંદોદનાવરાવસાવા બચુભાઈ ભીખાભાઈનાવરા૯૬૮૭૫૮૭૩૮૭
૪૮ નાંદોદકરાંઠાવસાવા હષ્ર્ાદભાઈ બીજલભાઈકરાંઠા૯૪૨૯૫૫૬૨૪૫
૪૯ નાંદોદટંકારીતડવી અશોકભાઈ સરદારભાઈટંકારી૯૯૦૯૪૫૨૧૩૦
૫૦ નાંદોદનાનાહૈડવાવસાવા શાંતીલાલ સુકનભાઈનાનાહૈડવા૯૮૭૯૨૨૧૯૬૮
૫૧ નાંદોદભુછાડવસાવા પાર્વતિબેન શૈલેષ્ાભાઈભુછાડ૯૪૨૭૮૭૨૯૬૭
૫૨ નાંદોદહજરપરાવસાવા જેઠાભાઈ કલમભાઈહજરપરા૯૬૩૮૫૬૬૬૯૬
૫૩ નાંદોદરસેલાવસાવા દલપતભાઈ મંગાભાઈરસેલા૯૫૮૬૫૫૭૬૯૬
૫૪ નાંદોદહેલંબીવસાવા મુકેશભાઈ કેશવભાઈહેલંબી૭૮૭૪૫૩૦૯૨૯
૫૫ નાંદોદસોઢલીયાતડવી ચંદુભાઈ જેઠાભાઈસોઢલીયા૯૯૭૯૦૩૦૮૯૩
૫૬ નાંદોદવરખડવસાવા અજર્ુનભાઈ શંકરભાઈવરખડ૯૭૧૨૦૩૮૬૨૨
૫૭ નાંદોદપ્રતાપનગરવસાવા ઠાકોરભાઈ મંગુભાઈપ્રતાપનગર૯૬૨૪૯૨૧૬૭૮
૫૮ નાંદોદલાછરસતડવી ધનજીભાઈ નારણભાઈલાછરસ૯૦૯૯૬૧૧૮૧૯
૫૯ નાંદોદપાટણાભદીબેન મંગાભાઈ વસાવાપાટણા-
૬૦ નાંદોદરૂંઢજયશ્રીબેન રવિન્દ્રભાઈ વસાવારૂંઢ૯૫૮૬૯૫૧૪૩૨
૬૧ નાંદોદતરોપાસકીલાબેન રોહીતભાઈ વસાવાતરોપા-
૬૨ નાંદોદઆમલેથામુકેશભાઈ રમેશભાઈ વસાવાઆમલેથા૯૯૦૯૫૯૮૮૩૧
૬૩ નાંદોદવાવડીકમલેશભાઈ અજર્ુનભાઈ વસાવાવાવડી-
૬૪ નાંદોદસિસોદ્રાબુધાભાઈ દરવાભાઈ વસાવાસિસોદ્રા૮૫૧૧૨૩૬૭૫૮
૬૫ નાંદોદવાઘેથાવસાવા સુશીલાબેન ચંદ્રકાંતભાઈ વાઘેથા૯૯૭૯૭૫૦૪૭૦
૬૬ગરૂડેશ્વર અક્તેસ્વરતડવી ચંપાબેન સુકરામભાઇઅક્તેસ્વર૯૭૩૭૮૫૪૭૭૬
૬૭ગરૂડેશ્વર આમદલાતારાબેન દામોદરભાઇ તડવી આમદલા૮૧૨૮૯૮૨૪૭૧
૬૮ગરૂડેશ્વર ભીલવશીવસાવા કરશનભાઇ કાળીયાભાઇભીલવશી૯૮૨૪૮૪૨૪૭૫
૬૯ગરૂડેશ્વર ધામદરાતડવી ભીખાભાઇ ચંપકભાઇ ધામદરા૯૫૩૭૬૧૮૦૮૨
૭૦ગરૂડેશ્વર ફુલવાડીમનાભાઇ મનસૂખભાઇ તડવીફુલવાડી૯૮૨૪૩૮૦૨૭૧
૭૧ગરૂડેશ્વર ગાડકોઇમઘુબેન વિક્રમભાઈ તડવી ગાડકોઇ૯૯૧૩૮૮૩૭૦૨
૭૨ગરૂડેશ્વર ગડોદ તડવી સુકરામભાઇ નરસિંહભાઇગડોદ ૯૫૩૭૯૮૬૬૦૫
૭૩ગરૂડેશ્વર ગરૂડેસ્વરનીતાબેન ભાવેશભાઇ તડવીગરૂડેસ્વર૯૭૨૬૧૧૭૯૭૪
૭૪ગરૂડેશ્વર ગોરાતડવી સંગીતાબેન સાકરભાઇ ગોરા૮૨૩૮૫૧૨૧૩૩
૭૫ગરૂડેશ્વર જેતપુર (વધ)પુષ્‍પાબેન કાલીદાસભાઇ તડવીજેતપુર (વધ)૯૯૭૮૮૮૭૭૭૬
૭૬ગરૂડેશ્વર કલીમકવાણાવનિતાબેન મુકેશભાઇ તડવીકલીમકવાણા૯૦૯૯૮૯૧૮૦૯
૭૭ગરૂડેશ્વર કોઠીભીખાભાઇ કરશનભાઇ તડવીકોઠી૯૯૭૯૨૭૯૬૬૯
૭૮ગરૂડેશ્વર ખડગદાભીખીબેન કેસુરભાઇ તડવીખડગદા૯૯૦૯૯૦૬૧૮૫
૭૯ગરૂડેશ્વર લીમડીભુપેન્દ્ ભાઇ મોહનભાઇ તડવીલીમડી૯૪૦૮૬૭૭૬૪૪
૮૦ગરૂડેશ્વર મીઠીવાવભીલ શીતલબેન્ રવિદાસમીઠીવાવ૯૯૦૯૨૦૪૩૦૦
૮૧ગરૂડેશ્વર મોખડીદિનેશભાઇ મંગાભાઇ વસાવામોખડી૯૬૯૮૯૦૦૫૮૦
૮૨ગરૂડેશ્વર ઇન્દ્રવર્ણાતડવી ભગવતીબેન હરેશભાઇઇન્દ્રવર્ણા૯૯૭૯૪૮૩૪૪૫
૮૩ગરૂડેશ્વર મોટીરાવલતડવી સુનીતાબેન જગદીશભાઇમોટીરાવલ૮૯૮૦૩૧૩૫૮૫
૮૪ગરૂડેશ્વર નધાતપોર તડવી ગેમાભાઇ રેલજીભાઇનધાતપોર ૯૯૨૫૬૬૦૯૬૩
૮૫ગરૂડેશ્વર વેલછંડીશાંતીલાલભાઇ હિરાભાઇ તડવીવેલછંડી૯૪૨૭૧૫૮૩૩૯
૮૬ગરૂડેશ્વર ઓરપાસુરેશભાઇ નટવરભાઇ તડવીઓરપા૯૫૮૬૩૩૨૯૧૧
૮૭ગરૂડેશ્વર પાનતલાવડીભીલ કૈલાશબેન જેસીંગભાઇપાનતલાવડી૮૯૮૦૧૫૫૭૯૧
૮૮ગરૂડેશ્વર પંચલાનટવરભાઇ દલસુખભાઇ તડવી પંચલા૯૫૮૬૨૪૯૨૧૮
૮૯ગરૂડેશ્વર પીછીપુરા દક્ષાબેન અમૃતભાઇ તડવીપીછીપુરા ૯૯૦૯૫૯૮૨૦૧
૯૦ગરૂડેશ્વર સમારીયાતડવી ભાઇલાલભાઇ ભાણાભાઇ સમારીયા૯૭૨૭૫૪૬૯૬૭
૯૧ગરૂડેશ્વર સોનગામભીલ કપિલાબેન જગદિશભાઈસોનગામ૯૭૧૨૪૭૫૮૮૯
૯૨ગરૂડેશ્વર સુકા મહેશભાઇ રણછોડભાઇ તડવીસુકા ૯૯૧૩૬૨૫૬૨૫
૯૩ગરૂડેશ્વર મોટાઆંબાતડવી નટવરભાઇ રણછોડભાઇમોટાઆંબા૮૪૬૯૮૦૬૨૬૨
૯૪ગરૂડેશ્વર ઉંડવાતડવી કિશોરભાઇ કાશીરામભાઇ ઉંડવા૯૯૦૯૪૫૨૨૫૭
૯૫ગરૂડેશ્વર વાગડીયારક્ષાબેન સંજયભાઇ તડવીવાગડીયા૯૪૨૮૨૯૫૯૩૧
૯૬ગરૂડેશ્વર વધરાલીજયંતિભાઇ રામસિંગભાઇ તડવીવધરાલી૭૮૭૪૦૨૯૯૬૧
૯૭ગરૂડેશ્વર વાંસલાજ્યોત્સનાબેન નરેશભાઇ તડવીવાંસલા૯૯૭૮૭૩૨૫૪૯
૯૮ગરૂડેશ્વર વવીયાલાલક્ષ્મીબેન વિજયભાઇ ભીલવવીયાલા૯૭૨૬૫૯૮૯૯૨
૯૯ગરૂડેશ્વર ઝરીયાસોમાભાઇ રૂપાભાઇ વસાવાઝરીયા-
૧૦૦ગરૂડેશ્વર ઝરવાણીતડવી દિનેશભાઈ પરભુભાઈઝરવાણી૯૯૨૪૭૩૮૯૬૬
૧૦૧ગરૂડેશ્વર ઝેરતડવી વૃંદાબેન ભીમાભાઈઝેર-
૧૦૨ગરૂડેશ્વર કારેલીતડવી દિનેશભાઈ પરભુભાઈકારેલી૯૯૧૩૬૨૫૬૪૯
૧૦૩ગરૂડેશ્વર ટીમરવાતડવી વૃંદાબેન ભીમાભાઈટીમરવા૯૪૨૭૮૭૨૯૬૭
૧૦૪તિલકવાડા તિલકવાડા તડવી દક્ષાબેન વિજયભાઇ તિલકવાડા ૯૮૭૯૦૧૮૨૪૩
૧૦૫તિલકવાડા વજીરીયા રાઠોડ રોશનબીબી શફીમહંમદ વજીરીયા ૯૭૨૬૮૬૦૯૩૦
૧૦૬તિલકવાડા કંથરપુરા બારીયા ભરતભાઇ ઉકાભાઇ કંથરપુરા ૯૯૨૫૩૨૬૩૪૦
૧૦૭તિલકવાડા ચુડેશ્વર બારીયા ગોવિંદભાઇ ચીમનાઇ ચુડેશ્વર ૯૭૧૨૮૫૯૮૧૯
૧૦૮તિલકવાડા સાવલી ભીલ ગીતાબેન રાકેશભાઇ સાવલી ૯૬૮૭૮૪૭૨૯૦
૧૦૯તિલકવાડા વ્‍યાધર તડવી હસમુખભાઇ કુબેરભાઇ વ્‍યાધર ૯૭૨૭૯૮૯૩૦૪
૧૧૦તિલકવાડા વાસણ દાયમા શબ્‍બીરહુસેન મહમંદખાનજી વાસણ ૯૯૭૯૬૯૫૦૫૧
૧૧૧તિલકવાડા રેંગણ વસાવા શાંતાબેન રમણભાઇ રેંગણ ૭૮૭૪૪૭૯૪૬૬
૧૧૨તિલકવાડા બુજેઠા તડવી સુમિત્રાબેન પરસોત્તમભાઇ બુજેઠા ૯૭૨૭૧૯૬૪૨૩
૧૧૩તિલકવાડા લીમપુરા વણકર પાર્વતીબેન દલસુખભાઇ લીમપુરા ૯૯૭૯૫૮૮૧૪૦
૧૧૪તિલકવાડા ગમોડ બારીયા મીનાબેન ગોપાલભાઇ ગમોડ ૯૯૦૯૨૦૪૦૯૧
૧૧૫તિલકવાડા નમારીયા ભીલ કાંતીભાઇ જેસીંગભાઇ નમારીયા ૯૯૭૯૪૫૯૧૧૯
૧૧૬તિલકવાડા જલોદરા મન્‍સુરી સિકંદરભાઇ સુલેમાનભાઇ જલોદરા ૯૮૭૯૨૨૪૨૪૩
૧૧૭તિલકવાડા સાહેબપુરા બારીયા અરુણાબેન મનુભાઇ સાહેબપુરા ૯૮૨૫૮૫૨૩૨૯
૧૧૮તિલકવાડા વોરા રબારી દેવજીભાઇ વિરમભાઇ વોરા ૯૮૭૯૦૪૨૬૮૦
૧૧૯તિલકવાડા સોઇકુવા (ફતેપુર વન) ભીલ રમણભાઇ સરાધભાઇ સોઇકુવા (ફતેપુર વન)૭૫૬૭૩૯૫૩૮૪
૧૨૦તિલકવાડા સેવાડા વસાવા રામસિંગભાઇ કાંત્‍ભાઇ સેવાડા ૯૦૯૯૧૮૫૯૨૦
૧૨૧તિલકવાડા ફતેપુર (વજી) રોહિત વિઠલભાઇ પરસોતમભાઇ ફતેપુર (વજી)૯૫૮૬૨૨૬૯૨૫
૧૨૨તિલકવાડા માંગુ બારીયા અશ્વિનભાઇ શનાભાઇ માંગુ ૯૬૮૭૪૭૫૭૬૭
૧૨૩તિલકવાડા શીરા ભીલ રમણભાઇ શાંતીલાલ શીરા ૯૯૦૯૫૩૪૦૬૭
૧૨૪તિલકવાડા ઉચ્‍ચાદ તડવી મહેશભાઇ રામાભાઇ ઉચ્‍ચાદ ૯૬૩૮૪૭૯૦૬૪
૧૨૫તિલકવાડા ભાદરવા તડવી હસુમતિબેન કંચનભાઇ ભાદરવા ૯૯૭૮૨૮૭૯૩૨
૧૨૬તિલકવાડા નલીયા તડવી મહેશભાઇ દલસુખભાઇ નલીયા ૯૪૨૭૦૩૩૮૯૦
૧૨૭તિલકવાડાવાડીયા (કા) તડવી મહેશભાઇ દલસુખભાઇ વાડીયા (કા)૯૯૧૩૪૭૯૦૬૨
૧૨૮તિલકવાડા કોયારી બારીયા લાલાભાઇ બચુભાઇ કોયારી ૯૯૨૪૪૯૨૬૫૮
૧૨૯તિલકવાડા અલવા ભીલ અરવિંદભાઇ ઓચ્‍છવભાઇ અલવા ૯૯૭૯૩૩૦૦૩૧
૧૩૦તિલકવાડા અલવા ભીલ પ્રકાશભાઇ વિરમભાઇ ઇન્‍દરમા ૯૫૮૬૬૪૮૮૦૩
૧૩૧તિલકવાડા સિંધીયપુરા ભીલ કમલેશભાઇ છગનભાઇ સિંધીયપુરા ૯૦૯૯૨૬૨૯૨૯
૧૩૨તિલકવાડા આમલીયા ભીલ નટુભાઇ રામાભાઇ આમલીયા ૯૭૨૬૭૩૪૪૧૬
૧૩૩તિલકવાડા વંઢ ભીલ મનોરભાઇ રતીલાલ વંઢ ૯૯૦૯૧૦૭૯૧૯
૧૩૪તિલકવાડા કામસોલી તડવી સોમીબેન ગોપાલભાઇ કામસોલી ૯૪૨૭૩૪૫૫૮૭
૧૩૫તિલકવાડા વરવાડા તડવી સુધાબેન રમણભાઇ વરવાડા ૯૦૨૬૩૩૮૬૨૫
૧૩૬તિલકવાડા અગર ભીલ ગીતાબેન ધનજીભાઇ અગર ૮૨૩૮૨૩૩૩૧૩
૧૩૭તિલકવાડા દેવલીયા ભીલ નીતાબેન સુંદરભાઇ દેવલીયા ૯૯૦૯૧૧૯૧૩૪
૧૩૮તિલકવાડા કાટકોઇ તડવી જશુભાઇ રણછોડભાઇ કાટકોઇ ૯૯૦૯૨૩૮૫૫૪
૧૩૯તિલકવાડાઓડંબીયા વસાવા દિલીપભાઇ રમેશભાઇઓડંબીયા ૮૨૩૮૧૭૨૧૪૪
૧૪૦તિલકવાડા રામપુરી તડવી ગોવિંદભાઇ બચુભાઇ રામપુરી ૮૫૧૧૫૩૯૨૧૮
૧૪૧તિલકવાડા રતુડીયા ભીલ રતનભાઇ શાંતીભાઇ રતુડીયા ૯૬૩૮૭૦૩૬૮૮
૧૪૨તિલકવાડા બંદરપુરા (પીછી પુરા) ભીલ ધુળાભાઇ જીવણભાઇ બંદરપુરા (પીછી પુરા)૯૯૦૯૪૮૬૪૭૮
૧૪૩તિલકવાડા વધેલી તડવી કાંતિભાઇ મનોરભાઇ વધેલી ૯૯૦૯૪૫૦૦૭૨
૧૪૪તિલકવાડા પુછપુરા તડવી અનસુયાબેન કાંતિભાઇ પુછપુરા ૯૭૨૭૯૮૯૬૭૨
૧૪૫સાગબારાઅમિયારવસાવા દિનેશભાઇ ભાગાભાઇમુ.અમિયાર૯૯૧૩૮૫૩૩૮૩
૧૪૬સાગબારાભાદોડવસાવા જેશ્વરભાઇ જહેરસિગમુ.ભાદોડ૯૯૨૪૬૦૩૬૪૪
૧૪૭સાગબારાપરોઢીવસાવા જયંતભાઇ ઠોબલ્યાભાઇમુ.ભોગવડ૯૭૧૨૪૬૯૨૯૯
૧૪૮સાગબારાચોપડવાવવલવી અશોકભાઇ નારણભાઇમુ.ચોપડવાવ૭૫૬૭૨૯૪૧૧૧
૧૪૯સાગબારાદોધનવાડીવસાવા રામદાસભાઇ જીવાભાઇમુ.દોધનવાડી૯૫૮૬૧૨૮૩૬૯
૧૫૦સાગબારામહુપાડાવસાવા ગણેશભાઇ બાજયાભાઇમુ.મહુપાડા૯૯૧૩૦૧૭૨૫૧
૧૫૧સાગબારાગોડદાવસાવા ડિંગમ્બરભાઇ રામાભાઇમુ.ગોડદા૯૬૩૮૫૧૮૫૭૨
૧૫૨સાગબારાજાવલીવલવી સુનિતાબેન સુરેશભાઇમુ.જાવલી૯૫૩૭૩૧૬૫૦૪
૧૫૩સાગબારાખૈરપાડાવસાવા ઉર્મીલાબેન સુભાષભાઇમુ.ખૈરપાડા૯૦૯૯૪૩૦૬૮૩
૧૫૪સાગબારાખોપીવસાવા મહેશભાઇ ભુરાભાઇમુ.સોરાપાડા૯૯૧૩૯૮૦૯૯૯
૧૫૫સાગબારામોવીવસાવા દયારામભાઇ ફતેસિગભાઇમુ.મોવી૮૯૮૦૨૭૨૫૮૬
૧૫૬સાગબારારાણીપુરવસાવા રંજીતભાઇ સામસિગભાઇમુ.રાણીપુર૯૫૮૬૩૧૭૭૭૨
૧૫૭સાગબારાકોલવાણનાઇક લતાબેન અમરસિગભાઇમુ.કોલવાણ૯૯૭૮૧૦૮૫૮૫
૧૫૮સાગબારામોટા કાકડીઆંબાવસાવા તુલશીરામભાઇ તુકારામભાઇમુ.મો.કાકડીઆંબા૯૯૭૮૪૧૮૭૧૪
૧૫૯સાગબારાપાટલામહુંવસાવા વિજેસિગભાઇ સાકર્યાભાઇમુ.પાટલામહું૯૫૩૭૮૪૭૮૧૧
૧૬૦સાગબારાનાલવસાવા માનસિગભાઇ ધનજીભાઇમુ.નાલ૯૫૩૭૭૧૬૩૯૫
૧૬૧સાગબારાનાના કાકડીઆંબાવસાવા વત્સલાબેન સુખલાલભાઇમુ.નાના કાકડીઆંબા૯૭૨૬૫૭૮૧૩૩
૧૬૨સાગબારાનવાગામ (જા)વસાવા સુરેન્દ્રભાઇ ધનસિગભાઇમુ.નવાગામ(જા)૯૮૨૪૨૪૭૩૪૬
૧૬૩સાગબારાપલાસવાડાવલવી પુષ્‍પાબેન ગુલાબસિગભાઇમુ.પલાસવાડા૯૪૨૭૮૧૭૫૨૨
૧૬૪સાગબારાપંચપીપરીપાડવી શાયરાબાનું સમશેરસિગમુ.પાંચપીપરી૯૫૮૬૯૨૯૮૩૧
૧૬૫સાગબારાપાટવસાવા જયંતભાઇ કાંતિલાલભાઇમુ.પાટ૯૮૨૫૪૦૫૮૮
૧૬૬સાગબારાપાટીવસાવા રામસિંગભાઇમુ.દત્તવાડા૮૦૦૦૨૧૪૪૮૨
૧૬૭સાગબારાસાગબારાતડવી ચંપાબેન સોનસિગભાઇમુ.સાગબારા૯૪૦૮૬૭૬૪૩૮
૧૬૮સાગબારાસજનવાવવલવી મહેન્દ્રભાઇ રેન્જાભાઇમુ.સજનવાવ૯૪૨૭૮૭૫૭૪૨
૧૬૯સાગબારાદેવસાકીવસાવા તુલસીદાસ મંગાભાઇમુ.દેવસાકી૯૭૧૨૫૧૬૫૪૯
૧૭૦સાગબારાસેલંબાતડવી જમનાબેન ગંગારામભાઇમુ.કુયદા૯૯૭૮૦૯૩૯૩૬
૧૭૧સાગબારાસીમઆમલીધાણકા તારાબેન ઉકડીયાભાઇમુ.સીમઆમલી૮૧૪૧૫૩૫૬૮૯
૧૭૨સાગબારાટાવલવસાવા જગદિશચંન્દ્ર ધરમસિગમુ.ટાવલ૯૪૦૮૨૬૯૩૪૫
૧૭૩સાગબારાઉભારીયાવસાવા ગીરધનભાઇ કાથાભાઇમુ.ઉભારીયા૯૫૮૬૯૩૨૧૦૧
૧૭૪સાગબારાભોરઆમલીવસાવા શંકરભાઇ સંપતભાઇમુ.ભોરઆમલી૯૯૨૫૨૫૧૪૧૮
૧૭૫સાગબારાધવલીવેરવલવી કાંતાબેન ગુલાબભાઇમુ.ધવલીવેર૮૩૪૭૧૦૩૨૭૮
૧૭૬ડેડીયાપાડા ડેડીયાપાડા શ્રીમતી વર્ષાબેન દેવજીભાઇ વસાવામુ.પો.તા. દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ( માર્કેટ પાસે)૯૯૭૯૩૪૪૭૭૩
૧૭૭ડેડીયાપાડા નિવાલ્‍દા શ્રી મિનેષભાઇ ભારજીભાઇ વસાવા મુ.પો.નિવાલ્દા તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૪૨૭૧૫૬૪૫૪
૧૭૮ડેડીયાપાડા ઝરણાવાડી શ્રી શનુભાઇ જેઠાભાઇ વસાવા મુ.પો.ઝરણાવાડી તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૪૨૭૧૮૭૭૪૨
૧૭૯ડેડીયાપાડા પાનુડા શ્રી રઘુભાઇ બાબલાભાઇ વસાવા મુ.પો. પાનુડા તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૯૧૩૮૨૬૧૦૩
૧૮૦ડેડીયાપાડા રોહદા શ્રી ફુલસીંગરામસીંગભાઇ વસાવા મુ. મુલ્કાપાડા પો. રોહદા તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૫૯૪૪૨૦૫૬૪
૧૮૧ડેડીયાપાડા સામરપાડા (થ) શ્રીમતી સંગીતાબેન સંજયભાઇ વસાવા મુ. ઘોડી પો.સામરપાડા(થ) તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૪૨૮૩૨૫૧૮૫
૧૮૨ડેડીયાપાડા સેજપુર શ્રીમતી અજનાબેન દિનેશભાઇ વસાવા મુ. પોમલાપાડા પો.સેજપુર તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૪૨૭૯૩૪૯૫૮
૧૮૩ડેડીયાપાડા અલમાવાડી શ્રી ભુપેન્દ્રભાઇ રાયસિંગભાઇ વસાવા મુ.પો. અલમવાડી તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૫૩૭૨૧૪૭૪૪
૧૮૪ડેડીયાપાડા ચુલી શ્રી અમર્સીંગભાઇ નામ્બીયાભાઇ વસાવા મુ.પો. ચુલી તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા -
૧૮૫ડેડીયાપાડા ભાટપુર શ્રી ભાવેશભાઇ રામસીંગભાઇ વસાવા મુ.પો. ભાટપુર તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૪૨૭૪૬૫૫૨૦
૧૮૬ડેડીયાપાડા મંડાળા શ્રી દિલિપભાઇ જીતુભાઇ વસાવા મુ.પો. મંડાળા તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૪૨૭૯૩૧૭૫૫
૧૮૭ડેડીયાપાડા બાબદા શ્રી અશ્વિનભાઇ વિરજીભાઇ વસાવા મુ.પો. બાબદા તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૦૯૯૨૯૫૮૨૪
૧૮૮ડેડીયાપાડા ખૈડીપાડા શ્રીમતી સુમિત્રાબેન ઇશ્વરભાઇ વસાવા મુ.પો. ખૌડીપાડા તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૪૦૯૧૨૭૫૨૭
૧૮૯ડેડીયાપાડા નવાગામ (ડે) શ્રીરામજીભાઇ નાડીયાભાઇ વસાવા મુ.પો. નવાગામ(દે) તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા -
૧૯૦ડેડીયાપાડા બોગજ શ્રીમતી રેવાબેન મુળજીભાઇ વસાવા મુ. કોલીવાડા પો.બોગજ તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૭૩૭૦૯૧૩૪૧
૧૯૧ડેડીયાપાડા ખોખરાઉંમર શ્રી દિનેશભાઈ નવીનભાઈ વસાવા મુ.પો. તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૪૨૮૧૨૩૪૯૧
૧૯૨ડેડીયાપાડા કુડીંઆંબા શ્રી મગનભાઇ સોનજીભાઇ વસાવા મુ.પો. કુડીઆંબા તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૪૨૭૧૬૩૯૩૪
૧૯૩ડેડીયાપાડા કુકરદા શ્રીમતી શકુંતલાબેન દેવેન્દ્રભાઇ વસાવા મુ.પો. કુકરદા તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૦૯૯૧૦૫૫૬૨
૧૯૪ડેડીયાપાડા ચીકદા શ્રી રેવજીભાઇ ગીમ્બલાભાઇ વસાવા મુ.પો. ચીકદા તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૪૨૭૫૧૮૮૫૬
૧૯૫ડેડીયાપાડા દાભવણ શ્રી રમેશભાઇ મંજીભાઇ વસાવા મુ.પો. કમોદવાવ તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૪૨૭૮૭૫૧૫૩
૧૯૬ડેડીયાપાડા ગોપાલીયા શ્રી દલશુખભાઇ જાલમસીંગ વસાવા મુ.પો. ખુપરબરસણ તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૦૯૯૫૮૮૪૪૭
૧૯૭ડેડીયાપાડા વાઢવા શ્રી કરનસીંગ ગોમાભાઇ વસાવા મુ.પો. વાઢવા તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૪૨૭૧૪૩૦૯૦
૧૯૮ડેડીયાપાડા મોસ્‍કુટ શ્રી ગુલાબસીંગ રૂપજીભાઇ વસાવા મુ.પો. મોસ્કુટ તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા
૧૯૯ડેડીયાપાડા તાબદા શ્રી મથુરભાઇ સુરજીભાઇ વસાવા મુ.પો. તાબદા તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૬૨૪૧૬૦૭૯૦
૨૦૦ડેડીયાપાડા નાની બેડવાણ શ્રી રમણભાઇ રામસીંગભાઇ વસાવા મુ.પો. નાનીબેડવાણ તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૮૨૪૦૦૨૮૩૧
૨૦૧ડેડીયાપાડા પાટડી શ્રી છ્ગનભાઇ જાલમસીંગભાઇ વસવા મુ.પો. બોરીડાબરા તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૫૮૬૬૩૨૩૨૭
૨૦૨ડેડીયાપાડા સાબુટી શ્રીમતી સુકમાબેન રામાભાઇ વસાવા મુ.પો. સાબુટી તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૭૨૬૮૫૭૦૭૭
૨૦૩ડેડીયાપાડા ઉમરાણ શ્રીમતી સુમિત્રાબેન શાન્તીલાલ વસાવા મુ.પો. ઉમરાણ તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૬૮૭૫૭૬૯૦૩
૨૦૪ડેડીયાપાડા ઝાંક શ્રી રામાભાઇ બુધિયાભાઇ વસાવા મુ.પો. ઝાંક (તુ.ફ) તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૯૭૯૪૪૫૦૮૧
૨૦૫ડેડીયાપાડા બરસણ શ્રી માનસીંગભાઇ ધનજીભાઇ વસાવા મુ.પો. દેવગામ તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૪૨૭૯૩૪૦૯૧
૨૦૬ડેડીયાપાડા નિંઘટ શ્રી રામજીભાઇ મુળજીભાઇ વસાવા મુ.પો. કુનબાર તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૭૨૭૮૭૮૭૩૨
૨૦૭ડેડીયાપાડા મોટાસુકાઆબા શ્રી મોહનભાઇ રામજીભાઇ વસાવા મુ.પો. મોટાસુકાઆંબા તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૪૨૮૭૨૧૩૦૯
૨૦૮ડેડીયાપાડા ઘાંટોલી શ્રીમતી કલાવતીબેન પ્રભુભાઇ વસાવા મુ.પો. રાખસકુંડી તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૪૨૮૪૧૩૬૪૨
૨૦૯ડેડીયાપાડા કાબરીપઠાર શ્રીમતી સુરતાબેન દિવાનજીભાઇ વસાવા મુ.પો. લાડવા તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૪૨૭૮૭૫૧૭૨
૨૧૦ડેડીયાપાડા સોલીયા શ્રીમતી મીરાબેન ચૈતરભાઇ વસાવા મુ.પો. સોલીયા તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૭૧૨૨૫૯૦૫૦
૨૧૧ડેડીયાપાડા ફુલસર શ્રીમતી રેવુબેન રૂપસીંગભાઇ વસાવા મુ.પો. બેબાર તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૫૮૬૧૦૦૦૫
૨૧૨ડેડીયાપાડા બેસણા શ્રીમતી કાશીબેન ખાનસીંગ્ભાઇ વસાવા મુ.પો. નાની સીંગલોટી તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૪૨૯૬૭૯૪૬૮
૨૧૩ડેડીયાપાડા પાટવલી શ્રી સોમાભાઈ લાલજીભાઈ વસાવા મુ.પો. નીચલી માથાસર તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૯૧૩૭૭૪૪૬૩
૨૧૪ડેડીયાપાડા જુના મોસદા શ્રીમતી લક્ષ્મીબેન કીશનભાઇ વસાવા મુ.પો. મોટી સીંગલોટી તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા -
૨૧૫ડેડીયાપાડા સુકવાલ શ્રી અમ્રુતભાઇ છગનભાઇ વસાવા મુ.પો. સુકવાલ તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા -
૨૧૬ડેડીયાપાડા ડુમખલ શ્રીમતી ઇન્દીરાબેન રામજીભાઇ વસાવા મુ.પો. ડુમખલ તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૭૫૬૭૪૪૪૩૨૮
૨૧૭ડેડીયાપાડા સામોટ શ્રીમતી કવિતાબેન દામાભાઇ વસાવા મુ.પો. સામોટ તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા -
૨૧૮ડેડીયાપાડા ગંગાપુર શ્રીમતી જોગનાબેન શીવરામભાઇ વસાવા મુ.પો. જામની તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૯૦૪૦૩૭૧૭૧
૨૧૯ડેડીયાપાડા કાકરપાડા શ્રી ગોપાલભાઇ બાવાભાઇ વસાવા મુ.પો. કનબુડી તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૮૨૫૮૬૦૧૩૪
૨૨૦ડેડીયાપાડા કેવડી શ્રી મહેસભાઇ જયસીંગભાઇ વસાવા મુ.પો. કેવડી તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા ૯૯૦૪૮૬૬૩૨૪
૨૨૧ડેડીયાપાડા આંબાવાડી શ્રી રણજીતભાઇ રૂપસીંગ્ભાઇ વસાવા મુ. ગોલવાણ પો.આંબાવાડી તા.દેડીયાપાડા,જિ.નર્મદા -