પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠ ડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે


ડો. રણજીત કુમાર સિંહ,( આઈ.એ.એસ ) જીલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી
ટી.ડી.ઓ નું નામ:ડો. રણજીત કુમાર સિંહ, આઈ.એ.એસ
સરનામું:જિલ્‍લા પંચાયત, નર્મદા (રાજપીપલા)
ફોન નં
૦૨૬૪૦ - ૨૨૪૮૨૦
ફેકસ નં
૦૨૬૪૦ - ૨૨૨૦૮૬
મો.નં.
૯૯૭૮૪૦૬૨૪૧