પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠ ડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે


જીલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી
ડી.ડી.ઓ નું નામ:ડો. જીન્સી આર. વિલીયમ ( IAS )
હોદ્દો:જીલ્લા વિકાસ અધિકારી
સરનામું:જીલ્લા પંચાયત કચેરી - નર્મદા (રાજપીપલા) તા.નાંદોદ, જિ.નર્મદા
ફોન નં
૦૨૬૪૦ - ૨૨૪૮૨૦
ફેકસ નં
૦૨૬૪૦ - ૨૨૨૦૮૬
ઇ-મેઇલ
ddo-nar@gujarat.gov.in
મો.નં.
-