પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠ ડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે


જીલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી
ટી.ડી.ઓ નું નામ:શ્રી જી. આર​. ધાકરે (જી.એ.એસ​.) ઇ.ચા.
સરનામું:જિલ્‍લા પંચાયત, નર્મદા (રાજપીપલા)
ફોન નં
૦૨૬૪૦ - ૨૨૪૮૨૦
ફેકસ નં
૦૨૬૪૦ - ૨૨૨૦૮૬
મો.નં.
-