પંચાયત વિભાગ

ડેડીયાપાડાના ગામો

મુખપૃષ્ઠમારું ગામડેડીયાપાડાના ગામો

ડેડીયાપાડાના ગામો

 
  અલ્માવાડી    બેસણા    દાબકા   ધાણખેત 
  અમાલીપાણી    ભરાડા (બેદડા)    દંડાવાડી    ગણખેતર 
  અંબાદેવી અલીયાસ સીયાલી    ભરાડા (રેલવા)    દેડીયાપડા    ગણપીપર 
  અંબાવાડી    ભરાડા (બારસણ)    ડેડીયાપાડા   ધંટોલી 
  અંડુ    ભાટપુર    દેવીપદા    ધોડી 
  આંજણવાઇ    ભુરખાન    ધનોર    ગીચડ 
  અરેઠી    ભુત બેડા અલીયાસ ભુત બંગાલા    દોકતી   ગોલવાન 
  બાબડા    બોગજ    દુમખાલ    ગોપાલીયા 
  બાબાડોકતી   બોગામા    દુથાર    ગોતખાડી 
  બાલ    બોરે    ફુલસર    ગોવલ પાટડી 
  બંદી સેરવણ    બોરીપીઠા    ગઢ    ગુલ્દા અલીયાસ ચામ 
  બંટાવાડી    ચીકડા   ગડી    ગુંદવા 
  બારસણ    ચોપડી    ગાજર ગોટા    ગુંદવન 
  બાયડી   ચોરકોતર   ગલવાડા    હરીપુરા 
  બેબર    ચુલી    ગંગાપુર    હાથવાડીયો વાડ
  બેજ    દભાવણ    ગરડા    ઇહદલાવી 
  ઇંગાવાડી    કાનજી    ખોખરા ઉમર (ઝરણાવાડીવાળુ)    લોટંબા 
 
આગળ જુઓ