તાલુકા પ્રમુખશ્રી
શ્રીમતિ લલીતાબેન દિનેશભાઈ તડવી
પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત
 તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
શ્રી સંદિપ. જી. ગાયકવાડ
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
Vikas Path
ઇવેન્ટ કૅલેન્ડર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ

તાલુકા વિષે

સામાન્ય રૂપરેખા

  • ગામડાઓ - -
  • ગ્રામ પંચાયતો - -
  • વિસ્તાર - -
  • વસતી - -
  • સાક્ષરતા - -
  • પ્રાથમિક શાળાઓ - -
  • માઘ્‍યમિક શાળાઓ - -
  • કોલેજો - -
વધારે...

Last Update : 8/7/2019

Users : 479640