માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેગ્રામ પંચાયત

ગ્રામ પંચાયત


અ.નં. તાલુકાનું નામ ગ્રા.પં.નું નામ સમાવિષ્ટ ગામોના નામ
ગરૂડેશ્વરઆમદલાઆમદલા
ગરૂડેશ્વરધામદ્રા ધામદ્રા, છીંડીયાપુરા,ડેકાઈ
ગરૂડેશ્વર ગાડકોઇગાડકોઈ
ગરૂડેશ્વરઇન્દ્ર્વર્ણા ઇન્દ્ર્વર્ણા, વસંતપુરા, મોટાપીપરીયા ,નાનાપીપરીયા , બોરીયા
ગરૂડેશ્વરવાંસલાવાંસલા,નાનીરાવલ
ગરૂડેશ્વરખડગદા ખડગદા
ગરૂડેશ્વર કોઠી કોઠી, કેવડીયા,ગભાણા ,ભુમલીયા
ગરૂડેશ્વર કલીમકવાણા કલીમકવાણા
ગરૂડેશ્વરગરૂડેશ્વરગરૂડેશ્વર
૧૦ગરૂડેશ્વરઅકતેશ્વર અકતેશ્વર,સાંજરોલી
૧૧ગરૂડેશ્વરગડોદગડોદ,કુંભીયા,નાસરી
૧૨ગરૂડેશ્વરઓરપા ઓરપા,બોરઉતાર,ગુણેથા,ચીચડીયા, વાલપોર
૧૩ગરૂડેશ્વરફુલવાડીફુલવાડી, સેંગપરા,સુરજવડ,ગંભીરપુરા
૧૪ગરૂડેશ્વરગોરા ગોરા
૧૫ગરૂડેશ્વરઝરવાણીઝરવાણી
૧૬ગરૂડેશ્વરઝરીયા ઝરીયા,વાડી
૧૭ગરૂડેશ્વરઉડવા ઉડવા
૧૮ગરૂડેશ્વરજેતપોર (વઘ)જેતપોર(વઘ),હરીપુરા,વણજી,સુરવાણી
૧૯ગરૂડેશ્વરનઘાતપોર નઘાતપોર,સમશેરપુરા
૨૦ગરૂડેશ્વરઝેર ઝેર
૨૧ગરૂડેશ્વરનવા વાઘપુરા વેલછંડી,જુનવડ, નવા વાઘપુરા,,નાના ઝુંડા
૨૨ગરૂડેશ્વરપાનતલાવડી પાનતલાવડી,ભેખડીયા,ગલુપુરા,બિલીથાણા,સુલતાનપુરા
૨૩ગરૂડેશ્વરવવીયાલા વવીયાલા
૨૪ગરૂડેશ્વરપંચલા પંચલા,લીમખેતર,ગુલવાણી
૨૫ ગરૂડેશ્વરપીછીપુરા પીછીપુરા,માંકડાઆંબા
૨૬ગરૂડેશ્વરમોખડી મોખડી,સુરપાણ,ધીરખાડી,થવડીયા
૨૭ ગરૂડેશ્વરમીઠીવાવ મીઠીવાવ,પાણીસાદર,ધનીયારા,નવાપરા(ગરૂ),ઢેફા,ધોબીસલ,વાંઝણીતાડ
૨૮ગરૂડેશ્વર વઘરાલીવઘરાલી,ચાપટ
૨૯ગરૂડેશ્વરકારેલી કારેલી
૩૦ગરૂડેશ્વરટીમરાવા ટીમરાવા
૩૧ગરૂડેશ્વરસુકા સુકા,માંણકુવા,બખ્ખર
૩૨ગરૂડેશ્વરસોનગામ સોનગામ,સાંઢીયા,સજાણપુરા
૩૩ ગરૂડેશ્વરવાઘડીયા વાઘડીયા
૩૪ગરૂડેશ્વર લીમડીલીમડી,નવાગામ(લી)
૩૫ગરૂડેશ્વરસમારીયા સમારીયા
૩૬ ગરૂડેશ્વરભીલવશી ભીલવશી
૩૭ગરૂડેશ્વરમોટા આંબામોટાઆંબા,ઉમરવા(જોષી) માંડણ(ગોરા)
૩૮ગરૂડેશ્વરમોટીરાવલ મોટીરાવલ,,સાંકવા,ભાણદ્રા

Last Update : 8/7/2019

Users : 479637