પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમેલેરીયા શાખાદવાની વિગત

દવાની વિગત

અ.નં. દવાનું નામ
ટેબ.કલોરોકવીન
ટેબ.પ્રાઇમાકવીન ૨.૫ મિ.ગ્રામ
ટેબ.પ્રાઇમાકવીન ૭.૫ મિ.ગ્રામ
ટેબ.પેરાસીટામોલ
ટેબ. કલોરોકવીન ૧૫૦ મિ.ગ્રામ + ટેબ.પ્રાઇમાકવીન ૪૫ મિ.ગ્રામ