પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમેલેરીયા શાખામાછલી પઘ્‍ઘતિ

માછલી પઘ્‍ઘતિ

ગપ્‍પી માછલી ડભોઇ તથા ભરૂચથી લાવી સ્‍ટોક હેચરીમાં રાખવામાં આવે છે. ત્‍યાંથી જરૂરીયાત મુજબ પ્રા.આ.કેન્‍દ્રના પોતાના વિસ્‍તારમાં કાયમી પાણીના સ્‍ત્રોતમાં છોડવામાં આવે છે.