પંચાયત વિભાગ

નાંદોદના ગામો

મુખપૃષ્ઠમારું ગામ નાંદોદના ગામો

નાંદોદના ગામો

અકટેશ્વર બીલથાણા ધારીખેડા ગામકુવા
અકુવાડા બીટડા ઢેફા ગરૂડેશ્વર
અમાડલા બોરીયા ધીરખાડી ધંટા
અમરપરા બોરીદ્ગા ધોબીસળ ગોપાલપુરા
અમલેથા બોરૂતર ઢોચકી ગોરા
આમલી બુટવાડ ઢોલર ગુલવાણી
અણોદ્ગા ચાપત ઢોલીવાવ ગુનેથા
બખાર છીંદીયાપરા ફુલવાડી ગુવાર
બામન ફળીયા ચીચડીયા ગભાણા હાજરપરા
ભચારવાડા ચીત્રાવાડી ગઢેર હાંડી
ભડામ ચીત્રોલ ગડીત હરીપુરા
ભાણાદ્ગા દેઢવાડા ગડકોઇ હેલાંબી
ભેખડીયા ધમાદ્ગા ગડોદ ઇન્દ્ગવણાઁ
ભીલવાસી ધામણાચા ગાગર જેસલપોર
ભુછાડ ધનીયાળા ગલુપુરા જેતપોર (રામગઢ)
ભુમાલીયા ધનપોર ગંભીરપરા જીતપોર (વાધરાળી)
જીઓર ખુંટા અંબા મયાસી નાના લીમતવાડા
જીતગઢ કોઠારા મેડગામ નાના પીપરીયા
જીતનગર કોઠી મોજી નાના રાઇપરા
જુણારજ કુમસગામ મોખડી નાના ઝુંડા
આગળ જુઓ