પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેજાહેર પ્રતિનીઘીઓ

જાહેર પ્રતિનીઘીઓ

અ.નં. સભ્‍યનું નામ સરનામું ફોન નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી મનજીભાઇ સાકરીયાભાઇ વસાવા પ્રમુખશ્રી જી. પં. નર્મદા મુ.પો. પાટલામુહુ તા. સાગબારા, જી. નર્મદા ૦૨૬૪૦-૨૨૧૫૩૧ ૯૦૯૯૪૩૦૫૫૫
૯૪૨૭૧૬૩૨૩૪
અંબાબેન બાલુભાઇ બારીયા ઉપ પ્રમુખશ્રી જી. પં. નર્મદા મુ.પો. ઉતાવડી, તા. તિલકવાડા, જી. નર્મદા ૦૨૬૪૦-૨૨૧૫૩૧ ૯૪૨૬૩૩૭૪૦૪
હિતેન્દ્રભાઇ બાલુભાઇ વસાવા મુ. નવાઘાંટા, પો. ગામકુવા, તા. નાંદોદ, જી. નર્મદા ૦૨૬૪૦-૨૨૧૫૩૧ ૯૯૦૪૦ ૯૭૦૦૧
જતીનકુમાર પ્રેમસિંહભાઇ વસાવા મુ. ભુછાડ, પો. હજરપુરા, તા. નાંદોદ, જી. નર્મદા ૦૨૬૪૦-૨૨૧૫૩૧ ૯૭૧૨૯ ૪૦૦૪૩
પર્યુષાબેન લક્ષ્‍મણભાઇ વસાવા મુ.પો. ખોડાઆંબા, પ. આંબાવાડી, જી. દેડીયાપાડા, જી. નર્મદા ૦૨૬૪૦-૨૨૧૫૩૧ ૯૭૨૬૦૫૮૧૬૦
શંકરભાઇ નરોત્તમભાઇ વસાવા અંબાલાલ પાર્ક, સંસ્‍કાર વિદ્યાલયની પાછળ, મુ.પો. તા. દેડીયાપાડા, જી. નર્મદા ૦૨૬૪૦-૨૨૧૫૩૧ ૯૪૨૭૧૪૩૦૯૯
૯૭૧૨૨ ૫૯૧૫૯
રવિદાસ વનરાજભાઇ ભીલ મુ. વાઝણીતાડ, પો. વવીયાલા, તા. નાંદોદ, જી. નર્મદા ૦૨૬૪૦-૨૨૧૫૩૧ ૯૯૭૯૫૨૦૪૬૭
દિનેશભાઇ જેસંગભાઇ તડવી મહાકાલી કોમ્‍પલેક્ષ, કેવડીયા કોલોની, તા. નાંદોદ, જી. નર્મદા ૦૨૬૪૦-૨૨૧૫૩૧ ૯૪૨૬૧ ૬૩૦૭૭
આહલુબેન માનસિંગભાઇ વસાવા રહે. બોરડીફળી, પો. ઉભારીયા, તા. સાગબારા જી. નર્મદા ૦૨૬૪૦-૨૨૧૫૩૧ -
૧૦ મનોજભાઇ ચીમનભાઇ તડવી મુ. સમશેરપુરા, પો. કારેલી, તા. નાંદોદ, જી. નર્મદા ૦૨૬૪૦-૨૨૧૫૩૧ ૯૫૩૭૩ ૭૭૦૭૪
૧૧ સરસ્‍વતીબેન રામજીભાઇ વસાવા મુ. કુનબાર, પો. ઝરણાવાડી, તા. ડેડીયાપાડા જી. નર્મદા ૦૨૬૪૦-૨૨૧૫૩૧ ૯૭૨૭૮ ૭૮૭૩૨
૧૨ ચંપાબેન લક્ષ્‍મણભાઇ વસાવા મુ. પો. સોલીયા, તા. ડેડીયાપાડા, જી. નર્મદા ૦૨૬૪૦-૨૨૧૫૩૧ ૯૦૯૯૬ ૦૮૨૮૮
૧૩ મમતાબેન વેસ્‍તાભાઇ વસાવા મુ. મોહબી, પો. સામોટ, તા. ડેડીયાપાડા જી. નર્મદા ૦૨૬૪૦-૨૨૧૫૩૧ -
૧૪ ચંદ્રકાંતભાઇ ગોરખભાઇ લુહાર મુ.પો. સેલંબા, તા. સાગબારા, જી. નર્મદા ૦૨૬૪૦-૨૨૧૫૩૧ ૭૫૬૭૫૦૦૨૧૦
૧૫ રાજેશભાઇ, રૂપસિંગભાઇ વસાવા મુ. બામણ ફળીયા, પો. ગામકુવા, તા. નાંદોદ, જી. નર્મદા ૦૨૬૪૦-૨૨૧૫૩૧ ૯૮૭૯૮૩૦૪૬૪
૧૬ મહેન્‍દ્રભાઇ વાસુદેવભાઇ ભીલ મુ.પો. દેવલીયા, તા. તિલકવાડા, જી. નર્મદા ૦૨૬૪૦-૨૨૧૫૩૧ -
૧૭ ફતેસિંગભાઇ રામજીભાઇ વસાવા મુ. વડવાડા, પો. મોસ્‍કુટ, તા. ડેડીયાપાડા જી. નર્મદા ૦૨૬૪૦-૨૨૧૫૩૧ ૯૭૧૫૨૯૬૨૭૬
૧૮ બળવંતસિંહ પહાડસિંહ ગોહિલ મુ.પો. ગોપાલપુરા, તા. નાંદોદ, જી. નર્મદા ૦૨૬૪૦-૨૨૧૫૩૧ ૯૪૨૭૮૧૭૪૮૬
૯૪૨૮૧૦૫૮૪૬
૧૯ હરેશભાઇ જયંતિભાઇ વસાવા મુ.પો. સુંદરપુરા, તા. નાંદોદ, જી. નર્મદા ૦૨૬૪૦-૨૨૧૫૩૧ ૯૯૨૫૦ ૮૮૪૪૪