પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેસમિતિઓ

સમિતિઓ

કારોબારી સમિતિ
અ.નં. સમિતિ સભ્‍યનું નામ સભ્‍યોનો હોદ્દો  સરનામુ ફોન નંબર/ફેકસ નંબર
ચંદુભાઇ ઇશ્વરભાઇ વસાવા અધ્‍યક્ષશ્રી કારોબારી સમિતિ મું.રસેલા(બીડ)પો.જેસલપોર તા.નાંદોદ, જિ.નર્મદા ૦૨૬૪૦-૨૯૦૭૦૧