પંચાયત વિભાગ

પ્રકાશનો

મુખપૃષ્ઠપ્રકાશન

પ્રકાશન

સામાજિક આર્થિક સમીક્ષા

સામાજિક આર્થિક સમીક્ષા ૨૦૧૫-૧૬

આંકડાકીય રૂપરેખા

આંકડાકીય રૂપરેખા-૨૦૧૫-૧૬