પંચાયત વિભાગ

સાગબારાના ગામો

મુખપૃષ્ઠમારું ગામસાગબારાના ગામો

સાગબારાના ગામો

 
  અમીયાર    ધવલીવેર    ખામપદા    મોટા દોર અંબા 
  ર્બૈતુરા    દોધણવાડી    ખેરપદા    મોટા કાકડી અંબા 
  ભડોદ    દુધલીવેર    ખોચરપદા    મોટી દેવરૂપણ 
  ભાવરી સવાર    ગાસવર    ખોપી    મોટી મોગરી 
  ભોગવાડ    ગણસેરા    ખોટા    મોવી 
  ભોરામલી    ગોડમુંગ    કોડબા    નલ 
  બોડવાવ   ગોદડા    કોડખડી    નાળાકુંડ
  ચાટવડ    ગોણાંબા    કોલવન    નાના દોર અંબા 
  ચીકાલી   ગોતપદા    કૈડા   નાના કાકડી અંબા
  ચીંબીપાણી    હોલી આંબલી    કુંવર ખાડી    નાની દેવરૂપણ 
  ચીત્રા કેવડી   જાવલી (નવાગામ)    કુવડાવાડી    નાની મોગરી 
  ચોપડ વાવ   ર્કૌડપદા    કુયાલા   નાની પરોધી 
  દાબકા   કણખાડી    લંગડી    નરવાડી 
  દાતવાડા    કેળ    મહુપદા    નવાગામ (જાવલી) 
  દેવમોગરા    ખડકીમો   ર્મૈરણ    નવાગામ (સેલંબા) 
  દેવસકી   ખડકુણી   મોરવી   નવાપદા 
  નેવડીયાંબા    પુજારીગઢ    ઉમણ    પાતી 
  પદા    રછાવડા    ઉમરકુઇ   પીપરીપદા (પણા) 
  પદી    રણબુદા    ઉમરણ    પીપળાપાણી 
  પલાસવાડા    રાણીપુર    સોરપદા    પીપરીપદા 
  પણા    રોજદેવ    સોરતા    પીરમંડલા 
  પાંચપીપરી    રૂંધીંગાવન    ટંકાણી    સેલંબા 
  પણખાલા    સગબરા    તવાલ    સીમ આમલી 
  પરોધી    સાગબારા   ઉભારીયા    પાટણમૌ
  પત    સજનવાવ   પઠાણા