પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સંકલિત બાળ વિકાસ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનુ નામ સંકલિત બાળ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુ પ્રોગ્રામ ઓફિસરશ્રીની કચેરી, આઇ.સી.ડી.એસ.શાખા
મુખ્ય સંપકૅ અધિકારી શ્રીમતિ અનિલાબેન પી. શાહ , પ્રોગ્રામ ઓફિસર, જિ.પં. નર્મદા
ફોન નંબર ૨૨૦૦૮૧ થી ૮૪
ફેક્સ નંબર ૨૨૨૦૮૬, ૨૨૯૮૪૯
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રીમતિ અનિલાબેન પી. શાહ પ્રોગ્રામ ઓફિસર રરર૦૮૧ થી ૮૪ ૨૨૨૦૮૬, ૨૨૯૮૪૯ ૭૬૦૦૪૪૭૫૮૩