પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સંકલિત બાળ વિકાસ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનુ નામસંકલિત બાળ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુ પ્રોગ્રામ ઓફિસરશ્રીની કચેરી, આઇ.સી.ડી.એસ.શાખા
મુખ્ય સંપકૅ અધિકારી શ્રી આર.આર.ભાભોર , ઇ.ચા. પ્રોગ્રામ ઓફિસર, જિ.પં. નર્મદા
ફોન નંબર ૨૨૦૦૮૧ થી ૮૪
ફેક્સ નંબર ૨૨૨૦૮૬, ૨૨૯૮૪૯
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી)ફેક્સ નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રી આર.આર.ભાભોરઇ.ચા. પ્રોગ્રામ ઓફિસરરરર૦૮૧ થી ૮૪૨૨૨૦૮૬, ૨૨૯૮૪૯૯૪૨૭૬૧૯૮૦૪