પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખાદાઇ તાલીમ કાર્યક્રમ

દાઇ તાલીમ કાર્યક્રમ

માહે : માર્ચ – સને : ૨૦૦૮
અ.નં. વિગત ગ્રામ્‍ય અર્બન કુલ
દાઇ અંગેની તાલીમ આપતા કેન્‍દ્રોની સંખ્‍યા
અગાઉના માસ અંગે તાલીમ લેતી દાયણની સંખ્‍યા
માસ દરમ્‍યાન તાલીમ માટે નોંધાયેલા દાયણોની સંખ્‍યા
માસ દરમ્‍યાન દાઇ તાલીમ પુરી કરેલ તાલીમાર્થીઓની સંખ્‍યા
માસના અંતે તાલીમમાં ચાલુ રહેલ દાઇ તાલીમાર્થીઓની સંખ્‍યા
એપ્રિલ-૦૭ થી અહેવાલવાળા સમય સુધીમાં તાલીમ પુરી કરેલ દાઇ તાલીમાર્થીઓની સંખ્‍યા
દાઇઓને આપવામાં આવેલ દાઇકીટની સંખ્‍યા ૨૬૨ ૨૬૨
ચાલુમાસ દરમ્‍યાન તાલીમ અંગે થયેલ ખર્ચની વિગત
પ્રોગ્રેસીવ ખર્ચની વિગત ચાલુ વર્ષ દરમ્‍યાન એપ્રિલથી આ માસ સહિત થયેલ ખર્ચની વિગત ૧૦૧૮૭૫ ૧૦૧૮૭૫
૧૦ માસ દરમ્‍યાન તાલીમ પામેલ ખાયણોને રૂ. ૨૫/- પ્રમાણે થયેલ ખર્ચની વિગત ધાયેલા દાયણોની સંખ્‍યા ૬૫૭૫ ૬૫૭૫