પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખા‍જન્‍મ મરણની નોંઘણી

‍જન્‍મ મરણની નોંઘણી

માહે – માર્ચ-૧૨
ક્રમ તાલુકાનું નામ જીવીત જન્‍મ મૃત જન્‍મ મરણ ૦-૧ વર્ષ મરણ ૧ થી ૫ વર્ષ માતામરણ
પુ. સ્‍ત્રી પુ. સ્‍ત્રી પુ. સ્‍ત્રી પુ. સ્‍ત્રી સ્‍ત્રી
નાંદોદ ૧૫૯૧ ૧૪૮૨ ૩૦ ૩૦ ૬૫ ૭૨ ૧૫
દેડીયાપાડા ૨૧૦૦ ૧૮૮૪ ૩૪ ૨૨ ૫૨ ૪૦ ૧૬ ૧૪
સાગબારા ૧૦૯૭ ૧૦૩૨ ૩૬ ૩૨
તિલકવાડા ૫૩૨ ૪૮૧ ૧૫ ૧૪
પી.પી.યુનિટ રાજપીપલા ૧૯૩ ૧૮૬ ૩૭ ૨૬
નર્મદા જિલ્‍લો ૫૫૧૩ ૫૦૬૫ ૧૦૧ ૭૮ ૧૭૪ ૧૬૧ ૪૩ ૩૩ ૧૮