પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખારસીકરણ

રસીકરણ

વર્ષ – ૨૦૧૧-૧૨
અ.નં. પ્રોગ્રામની વિગત કાર્યભારણ સિદ્ધિ ટકા
ટી.ટી. સર્ગભા માતા ૧૪૯૦૦ ૧૨૬૦૧ ૯૦
બી.સી.જી. ૧૨૭૩૫ ૧૧૪૭૬ ૯૦
ડી.પી.ટી. ૧૨૦૭૫ ૧૧૨૩૬ ૯૩
આરેલ પોલીયો ૧૨૦૭૫ ૧૧૧૦૬ ૯૨
ઓરી ૧૨૦૭૫ ૧૦૪૫૧ ૮૭
સંપૂર્ણ રસીકરણ બાળકો ૧૨૦૭૫ ૧૦૩૮૩ ૮૬
વિટામીન ‘એ’ સોલ્‍યુશન ૧૨૦૭૫ ૧૦૪૫૧ ૮૭
પલ્‍સ પોલીયો ૫૭૯૮૦ ૫૮૨૯૯ ૧૦૦.૫૫
ડી.પી.ટી./પોલીયો બુસ્‍ટર ૧૨૦૭૫ ૯૩૦૩ ૭૭.
૧૦ વિટામીન ‘એ’ સોલ્‍યુશન બીજો ડોઝ ૧૨૦૭૫ ૧૫૬૨૩ ૧૨૯.૩૮
૧૧ ડી.ટી. ૧૩૫૦૦ ૯૦૪૨ ૬૬.૯૭
૧૨ ટી.ટી. ૧૦ વર્ષ ૧૩૧૦૦ ૧૦૨૩૮ ૭૮.૧૫
૧૩ ટી.ટી. ૧૬ વર્ષ ૮૦૦૦ ૮૬૬૪ ૧૦૮