પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનુ નામઆરોગ્‍ય શાખા
શાખાનુ સરનામુ જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, નર્મદા (રાજપીપલા)
મુખ્ય સંર્પક અધિકારી ર્ડા. બી.ડી.વેગડા, મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર૦૨૬૪૦ ૨૨૨૧૪૧
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૧૩૯/૧૪૦
ફેકસ નંબર ૨૨૧૨૪૮
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
ક્રમ વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મો. નંબર
ઇ.ચા. શ્રી યુ.આઇ.પટેલ વહીવટી અધિકારી (આરોગ્‍ય/ કુ. કલ્‍યાણ) ૨૨૨૦૮૨ થી ૮૪ ૨૨૧૨૪૮ -
ખાલી જગ્‍યાવહીવટી અધિકારી (કુ. કલ્‍યાણ) ૨૨૨૦૮૨ થી ૮૪ ૨૨૧૨૪૮ -
ર્ડા. બી.ડી.વેગડા અધિક.જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી૦૨૬૪૦ ૨૨૨૧૪૧૨૨૧૨૪૮ ૯૭૨૭૭૦૨૨૨૨
ડો. રાજેન્દ્ર.એસ.કશ્યપએપેડેમીક મેડીકલ ઓફિસર૨૨૨૦૮૨ થી ૮૪ ૨૨૧૨૪૮ -