પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનુ નામઆરોગ્‍ય શાખા
શાખાનુ સરનામુ જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, નર્મદા (રાજપીપલા)
મુખ્ય સંર્પક અધિકારી ઈ.ચા.ર્ડા.એન.વેકરીયા , મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર૦૨૬૪૦ ૨૨૨૧૪૧, મો.નં-૯૦૯૯૯૮૫૮૦૧
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૧૩૯/૧૪૦
ફેકસ નંબર ૨૨૧૨૪૮
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
ક્રમ વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મો. નંબર
ઇ.ચા. શ્રી યુ.આઇ.પટેલ વહીવટી અધિકારી (આરોગ્‍ય/ કુ. કલ્‍યાણ) ૨૨૨૦૮૨ થી ૮૪ ૨૨૧૨૪૮ -
ખાલી જગ્‍યાવહીવટી અધિકારી (કુ. કલ્‍યાણ) ૨૨૨૦૮૨ થી ૮૪ ૨૨૧૨૪૮ -
ઈ.ચા.ર્ડા.એન.વેકરીયા અધિક.જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી૦૨૬૪૦ ૨૨૨૧૪૧૨૨૧૨૪૮ ૯૭૨૭૭૦૨૨૨૨
ડો. રાજેન્દ્ર.એસ.કશ્યપએપેડેમીક મેડીકલ ઓફિસર૨૨૨૦૮૨ થી ૮૪ ૨૨૧૨૪૮ -