પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખાશાળા આરોગ્‍ય

શાળા આરોગ્‍ય

પ્રાથમિક શાળાની સંખ્‍યા ૮૭૬
માધ્‍યમિક શાળાની સંખ્‍યા
કુલ શાળાની સંખ્‍યા ૮૭૬
કુલ નોંધાયેલ બાળકોની સંખ્‍યા ૧૬૨૮૪૫
તપાસેલ બાળકોની સંખ્‍યા ૧૫૮૩૩૦
તપાસણી દરમ્‍યાન શોધાયેલ ખામીવાળા બાળકો ની સંખ્‍યા ૧૯૬૯૪
ખામીવાળા બાળકોને સ્‍થળ ઉપર આપેલ સારવાર ૧૩૪૦
વધુ સેવા અર્થે રીફર કરેલ બાળકોની સંખ્‍યા ૫૨૪
હ્દયની ખામીવાળા બાળકો ૫૫
૧૦ કીડની ખામીવાળા બાળકો
૧૧ કેન્‍સરની ખામીવાળા
૧૨ ચશ્‍માની ખામીવાળા ૧૦૨૩
૧૩ બાળરોગ નિષ્‍ણાંત દ્વારા તપાસેલ બાળકો ૧૩૪૦
૧૪ આંખરોગ નિષ્‍ણાત દ્વારા તપાસેલ બાળકો ૩૦૭
૧૫ દાંતરોગ નિષ્‍ણાંત દ્વારા તપાસેલ બાળકો ૧૦૦
૧૬ ચામડીરોગ નિષ્‍ણાંત દ્વારા તપાસેલ બાળકો ૨૫૪
૧૭ નાક, કાન, ગળા નિષ્‍ણાંત દ્વારા તપાસેલ બાળકો ૨૧૯