પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખાતબીબી અઘિકારીઓ

તબીબી અઘિકારીઓ

અ.નં. કચેરીનું નામ સરનામું અધિકારીશ્રી નું નામ હોદ્દો ટેલીફોન નંબર ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર
જિલ્‍લા આરોગ્‍ય શાખા બીજા માળે જિલ્‍લા પંચાયત ભવન નર્મદા (રાજપીપલા) ડૉ. જી.બી.વર્મા સી.ડી.એચ.ઓ. - - ૯૪૨૭૧-૦૮૯૪૧
જિલ્‍લા આરોગ્‍ય શાખા બીજા માળે જિલ્‍લા પંચાયત ભવન નર્મદા (રાજપીપલા) ડૉ. અમરનાથ વર્મા જીલ્લા આર.સી.એચ. અધિકારી (૦૨૬૪૦) ૨૨૨૦૮૧-૮૨-૮૩ ૨૨૨૨૮૪ ૨૨૧૨૪૮ ૯૪૨૭૦-૬૩૬૬૯
જિલ્‍લા આરોગ્‍ય શાખા બીજા માળે જિલ્‍લા પંચાયત ભવન નર્મદા (રાજપીપલા) શ્રી સમતેશ્વર ચૌધરી કવોલીટી એસોરન્‍સ મે. ઓફિસર ૨૨૧૬૯૫ - ૯૮૨૫૧-૬૩૯૧૬
જિલ્‍લા આરોગ્‍ય શાખા બીજા માળે જિલ્‍લા પંચાયત ભવન નર્મદા (રાજપીપલા) ઇ.એમ.ઓ. ડૉ. આર.એસ.કશ્‍યપ -
બ્‍લોક હેલ્‍થ કચેરી બ્‍લોક હેલ્‍થ કચેરી નાંદોદ (રાજપીપલા) ડૉ. અનીલકુમાર સુમન બી.એચ.એ. નાંદોદ ૨૨૨૨૮૩ ૨૨૨૨૮૩ ૯૪૨૭૧-૦૮૯૪૫
પ્રા. આ. કેન્‍દ્ર રાજુવાડીયા પ્રાથમીક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર, રાજુવાડીયા, તા. નાંદોદ, જિ. નર્મદા ડૉ. જયશ્રીબેન પટેલ મેડીકલ ઓફીસર (૦૨૬૪૦)૨૪૯૬૨૮ - ૯૪૨૭૧-૧૦૯૧૪
પ્રા. આ. કેન્‍દ્ર તરોપા પ્રાથમીક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર, તરોપા, તા. નાંદોદ, જિ. નર્મદા ડૉ હેમંત ચૌહાણ મેડીકલ ઓફીસર (૦૨૬૪૦)૨૪૨૧૬૧ - ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૫
પ્રા. આ. કેન્‍દ્ર ખુટાઆંબા પ્રાથમીક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર ખુટાઆંબા તા. નાંદોદ, જિ. નર્મદા ડૉ. કલપેશ વસાવા મેડીકલ ઓફીસર - ૯૦૯૯૯૪૩૪૬૩
પ્રા. આ. કેન્‍દ્ર જેશલપુર પ્રાથમીક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર, જેશલપુર તા. નાંદોદ, જિ. નર્મદા ડૉ. નિમીષાબેન. પરમાર મેડીકલ ઓફીસર (૦૨૬૪૦)૨૯૦૪૫૫ ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૬
૧૦ પ્રા. આ. કેન્‍દ્ર લાછરસ પ્રાથમીક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર, લાછરસ તા. નાંદોદ, જિ. નર્મદા ડૉ. ઝંખનાબેન. વસાવા મેડીકલ ઓફીસર (૦૨૬૪૦) ૨૪૦૨૩૬ - ૮૩૪૭૧૧૩૪૩૯
૧૧ પ્રા. આ. કેન્‍દ્ર સીસોદ્રા પ્રાથમીક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર, સીસોદ્રા તા. નાંદોદ, જિ. નર્મદા ખાલી જગ્‍યા મેડીકલ ઓફીસર (૦૨૬૪૦) ૨૪૪૬૨૪ - -
૧૨ પ્રા. આ. કેન્‍દ્ર બારીયા પ્રાથમીક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર, બારીયા તા. નાંદોદ, જિ. નર્મદા મનિષા. આર પટેલ મેડીકલ ઓફીસર - - ૯૯૨૫૦૪૨૬૫૮
૧૩ પ્રા. આ. કેન્‍દ્ર ઝરીયા પ્રાથમીક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર, ઝરીયા તા. નાંદોદ, જિ. નર્મદા ડૉ. સુબોધકુમાર મેડીકલ ઓફીસર - - ૯૪૨૭૧-૦૫૨૪૯
૧૪ પ્રા. આ. કેન્‍દ્ર જેતપુર પ્રાથમીક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર, જેતપુર તા. નાંદોદ, જિ. નર્મદા ખાલી જગ્‍યા મેડીકલ ઓફીસર - - -
૧૫ પ્રા. આ. કેન્‍દ્ર યુનિટ - તરોપા મોબાઇલ યુનિટ, તારેપા, તા. નાંદોદ, જિ. નર્મદા ડૉ. વિજયાબેન આર. વસાવા મેડીકલ ઓફીસર મોબાઇલ યુનિટ - - ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૪
૧૬ બ્‍લોક હેલ્‍થ કચેરી બ્‍લોક હેલ્‍થ કચેરી તિલકવાડા ઇ . ચાર્જ . ડૉ .સુબોધ બી.એચ.ઓ. તિલકવાડા (૦૨૬૬૧) ૨૬૬૩૩૪ - ૯૪૨૭૧-૦૫૧૪૬
૧૭ પ્રા. આ. કેન્‍દ્ર અગર પ્રાથમીક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર, અગર તા. નાંદોદ, જિ. નર્મદા આયુષ - માલતીબેન પરમાર મેડીકલ ઓફીસર (૦૨૬૬૧) ૨૬૬૩૩૪ તિલકવાડા બ્‍લોક, કચેરી - ૯૯૭૯૫-૭૫૯૯૪
૧૮ પ્રા. આ. કેન્‍દ્ર વજીરીયા પ્રાથમીક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર, વજીરીયા તા. નાંદોદ, જિ. નર્મદા આયુષ - ડો .સરોજ સાગરિયા મેડીકલ ઓફીસર (૦૨૬૬૧)૨૬૬૩૩૪ તિલકવાડા બ્‍લોક, કચેરી - ૯૦૯૯૯૪૩૩૭૯
૧૯ પ્રા. આ. કેન્‍દ્ર બુજેઠા પ્રાથમીક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર, બુજેઠા તા. તિલકવાડા, જિ. નર્મદા ડો. ટી.આર.ભણાત મેડીકલ ઓફીસર (૦૨૬૬૧)૨૬૬૩૩૪ તિલકવાડા બ્‍લોક, કચેરી - ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૨
૨૦ બ્‍લોક હેલ્‍થ કચેરી બ્‍લોક હેલ્‍થ કચેરી, સાગબારા ઇ.ચા. ડૉ. અનિલ વસાવા બી.એચ.એ. સાગબારા (૦૨૬૪૯)૨૫૫૦૩૯ - ૯૦૯૯૯૪૩૪૮૧
૨૧ પ્રા. આ. કેન્‍દ્ર દેવમાગરા પ્રાથમીક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર, દેવમોગરા તા. સાગબારા જિ. નર્મદા ડો હરેશ સી. રાઠોડ ૯૦૯૯૯૪૩૩૮૫
૨૨ પ્રા. આ. કેન્‍દ્ર સેલંબા (એન.આર.એચ.એમ.) પ્રાથમીક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર, સેલંબા તા. સાગબારા જિ. નર્મદા ખાલી જગ્‍યા મેડીકલ ઓફીસર (૦૨૬૪૯) ૨૫૫૦૩૯ સાગબારા બ્‍લોક, કચેરી - -
૨૩ પ્રા. આ. કેન્‍દ્ર કોલવાણ પ્રાથમીક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર, કોલવાણ તા. સાગબારા જિ. નર્મદા ખાલી જગ્‍યા મેડીકલ ઓફીસર (૦૨૬૪૯) ૨૫૫૦૩૯ સાગબારા બ્‍લોક, કચેરી - -
૨૪ પ્રા. આ. કેન્‍દ્ર પાટલામઉ પ્રાથમીક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર, પાટલામઉ તા. સાગબારા જિ. નર્મદા ડો. ધીરેન્દ્ર સિંગ ૯૦૯૯૯૪૩૩૮૨
૨૫ પ્રા. આ. કેન્‍દ્ર સાગબારા મોબાઇલ સાગબારા આયુષ . ડો .રાકેશ દિક્ષિત મેડીકલ ઓફીસર (૦૨૬૪૯) ૨૫૫૦૩૯ સાગબારા બ્‍લોક કચેરી - ૯૦૯૯૯૪૩૩૮૧
૨૬ બ્‍લોક હેલ્‍થ કચેરી બ્‍લોક હેલ્‍થ કચેરી દેડીયાપાડા ડૉ. અનીલ વસાવા બી.એચ.ઓ. દેડીયાપાડા (૦૨૬૪૯) ૨૩૪૨૨૯ ૨૩૪૨૨૯ ૯૪૨૭૧-૩૧૬૫૧
૨૭ પ્રા. આ. કેન્‍દ્ર ગોપાલીયા પ્રાથમીક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર, ગોપાલીયા તા. દેડીયાપાડા જિ. નર્મદા ડો . આયુષ . ડો. મયુર રાવલ(ખર્ચનો લીયન સેલંબા પ્રા.આ. કેન્‍દ્ર ખાતે પડે છે.) મેડીકલ ઓફીસર (૦૨૬૪૯) ૨૩૪૨૨૯ દેડીયાપાડા બ્‍લોક કચેરી - -
૨૮ પ્રા. આ. કેન્‍દ્ર ખૈડીપાડા પ્રાથમીક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર, ખૈડીપાડા તા. દેડીયાપાડા જિ. નર્મદા ડો . હેતલબેન ભીમસિંગભાઈ નાયક મેડીકલ ઓફીસર - - ૯૦૯૯૯૪૩૪૫૪
૨૯ પ્રા. આ. કેન્‍દ્ર ગંગાપુર પ્રાથમીક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર, ગંગાપુર તા. દેડીયાપાડા જિ. નર્મદા હો .ડો . શાહીન મન્સૂરી મેડીકલ ઓફીસર (૦૨૬૪૯) ૨૩૪૨૨૯ દેડીયાપાડા બ્‍લોક કચેરી - ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૩
૩૦ પ્રા. આ. કેન્‍દ્ર સોલીયા પ્રાથમીક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર, સોલીયા તા. દેડીયાપાડા જિ. નર્મદા ડો. ધનંજય એન. વલવી મેડીકલ ઓફીસર (૦૨૬૪૯) ૨૩૪૨૨૯ દેડીયાપાડા બ્‍લોક કચેરી - ૯૭૧૨૮૮૪૧૮૪
૩૧ મોબાઇલ સોલીયા મોબાઇલ સોલીયા હો. ડો. અમિતકુમાર નિકુમ ૯૦૯૯૯૪૩૪૬૦
૩૨ પ્રા.આ.કેન્‍દ્ર - મંડાળા પ્રાથમીક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર, મંડાળા તા. દેડીયાપાડા જિ. નર્મદા - મેડીકલ ઓફીસર (૦૨૬૪૯) ૨૩૪૨૨૯ દેડીયાપાડા બ્‍લોક કચેરી - -