પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆર્યૃવેદ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ આયુવેઁદ શાખા
શાખાનું સ૨નામુ જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રીની કચેરી, આયુર્વેદ શાખા, જિલ્લા પંચાયત ભવન પહેલો માળ.
મૂખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી શ્રી ઇ.ચા. ડોં. નેહા.ટી.પરમાર જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી
ફોન નંબ૨ ૨૨૨૦૮૧ થી ૨૨૨૦૮૪ ઇ.પી.બી.એક્ષ નં ૧૩૩
ફેકસ નંબ૨ ૨૨૨૦૮૫ અને ૨૨૨૦૮૬
મોબાઇલ નંબ૨ ૯૦૯૯૬૧૧૪૪૨