પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ આર્યૃવેદ શાખા આર્યૃવેદ તબીબી અધિકારી

આર્યૃવેદ તબીબી અધિકારી

ક્રમ અધિકારી/ કર્મચારીનું નામ હોદો દવાખાનાનું નામ ફોન નંબર

શ્રી ડોં. નેહા. ટી. પરમાર ઇ.ચાજિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી જિલ્લા પંચાયત આયુર્વેદ શાખા નર્મદા ઓ.(૦૨૬૪૦)૨૨૨૦૮૧ થી ૨૨૨૦૮૪ એકટેંશન નંબર-૧૩૩

શ્રી આર.એન.વસાવા હેડકલાર્ક (લિયનખર્ચ) આયુર્વેદ શાખા ઓ.(૦૨૬૪૦)૨૨૨૦૮૧થી ૨૨૨૦૮૪ એકટેંશન નંબર-૧૩૩
આગળ જુઓ