પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાશાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામજિલ્‍લા આંકડા અધિકારીની કચેરી
શાખાનું સરનામુજિલ્‍લા આંકડા અધિકારીની કચેરી જિલ્‍લા પંચાયત નર્મદા (રાજપીપલા)
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારીજિલ્‍લા આંકડા અધિકારી
ફોન નંબર૦૨૬૪૦ - ૨૨૪૪૫૬ઇન્‍ટરકોમ નંબર૧૩૪
ફેકસ નંબર૨૨૨૦૮૫-૮૬

અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબરફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી આર.આર.ભાભોર જિલ્‍લા આંકડા અધિકારી૦૨૬૪૦ - ૨૨૪૪૫૬૨૨૨૦૮૫-૮૬૯૪૨૭૬૧૯૮૦૪