પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાવસ્‍તી વિષયક માહિતી

વસ્‍તી વિષયક માહિતી

વર્ષ:- ૨૦૧૧ મુજબ વસ્‍તી ગણતરી મુજબ
વસ્‍તીની વિગત નાદોદ ડેડીયાપાડા સાગબારા તિલકવાડા કુલ

કુલ વસ્‍તી પુરૃષ

૧૨૪૫૬૦

૮૮૨૩૫

૫૫૦૯૪

૩૩૧૯૭

૩,૦૧,૦૮૬

સ્‍ત્રી

૧૧૬૪૯૩

૮૬૨૧૪

૫૫૮૩૦

૩૦૬૭૪

૨,૮૯,૨૧૧

કુલ

૨૪૧૦૫૩

૧૬૫૪૨૩

૧૧૦૯૨૪

૬૩૮૭૧

૫,૯૦,૨૯૭

ગ્રામ વસ્‍તી પુરૂષ

૧૦૩૩૭૫

૮૩૪૫૧

૪૯૩૮૫

૩૩૧૯૭

૨,૬૯,૪૦૮

સ્‍ત્રી

૯૬૦૪૫

૮૧૯૭૨

૫૦૩૨૬

૩૦૬૭૪

૨,૫૯,૦૧૭

કુલ

૧૯૯૪૨૦

૧૬૫૪૨૩

૯૯૭૧૧

૬૩૮૭૧

૫,૨૮,૪૨૫

શહેરી વસ્‍તી પુરૂષ

૨૧૧૮૫

૪૭૮૪

૫૭૦૯

૩૧,૬૭૮

કુલ

૨૦૪૪૮

૪૨૪૨

૫૫૦૪

૩૦,૧૯૪

કુલ

૪૧૬૩૩

૯૦૨૬

૧૧૨૧૩

૬૧,૮૭૨

દર હજાર પુરૂષોએ સ્‍ત્રીઓની સંખ્‍યા

૯૧૭

૯૬૯

૧૦૨૮

૯૧૫

૯૪૮

સાક્ષર વસ્‍તી વસ્‍તી પુરૂષ

૯૪૧૭૬

૫૫૫૩૬

૩૬૬૧૨

૨૫૪૪૩

૨,૧૧,૭૬૭

સ્‍ત્રી

૭૨૦૨૨

૩૯૧૮૯

૨૮૫૮૬

૧૭૭૭૨

૧,૫૮,૫૬૯

કુલ

૧૬૬૧૯૮

૯૪૭૨૫

૬૫૧૯૮

૪૪૨૧૫

૩,૭૦,૩૩૬

સાક્ષરતાની ટકાવારી

૭૮.૦૦

૬૪.૫૦

૬૭.૭૦

૭૯.૦૦

૭૨.૯૦