પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંઘકામ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ:પંચાયત મા.મ. વિભાગ, રાજપીપળા
જિ.નર્મદા.
શાખાનું સરનામું:પહેલા માળે, જિલ્લા પંચાયત ભવન નર્મદા,
કરજણ સંકુલની બાજુમાં,
રાજપીપળા.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી:શ્રી એન.ડી ,ડામોર કાર્યપાલક ઇજનેર, પંચાયત (મા.મ.) વિભાગ, રાજપીપળા
ફોન નં:(૨૬૪૦) ૨૨૨૦૮૧-૮૪
ઇન્ટરકોમ નં:૧૨૨
ફેકસ નં:(૦૨૬૪૦) ૨૨૨૦૮૫-૮૬
મોબાઇલ નં.:૯૪૨૯૨૫૭૬૮૧
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અનં.વહિવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નં.
(ક્ચેરી)
ફેકસ નં.મોબાઇલ નં.ઇ મેલ
શ્રી એન.ડી ,ડામોર કાર્યપાલક ઇજનેર (૦૨૬૪૦) ૨૨૨૦૮૧-૮૪ (૦૨૬૪૦) ૨૨૨૦૮૫-૮૬
(૦૨૬૪૦)૨૨૧૯૪૯
૯૪૨૯૨૫૭૬૮૧ exernb-ddo-nar@gujarat.gov.in
nar@gujarat.gov.in
aernbnar@gmail.com
શ્રી ડી. સી .શાહ નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર (રાજપીપલા) (૦૨૬૪૦) ૨૨૦૦૭૯ -૯૮૭૯૦૭૭૨૭૬ deepanrajpipla@gmail.com
શ્રી એલ. એસ. જૈન નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર (ડેડીયાપાડા) --૯૮૨૪૧૩૧૯૭૨ deepanchayat@gmail.com
શ્રી આર. ડી. વસાવા મદદનીશ ઇજનેર (૦૨૬૪૦) ૨૩૪૦૩૯ -
નિલમબેન આર. વસાવા અધિક મદદનીશ ઇજનેર (૦૨૬૪૦) ૨૩૪૦૩૯ -
શ્રી એસ. ડી. વસાવા વિભાગીય હિસાબનીશ (૦૨૬૪૦) ૨૩૪૦૩૯ -