પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાપ્રસ્‍તાવના

પ્રસ્‍તાવના

અત્રેની હિસાબી શાખા જિલ્લા પંચાયત નર્મદાની શાખાની કામગીરી માં બજેટ સને વર્ષ 2008-2009 તથા આવક જાવક નાં હિસાબો તથા યુ.ટી.સી ઑડિટ વિગેરેની વિસ્તુત માહિતી આ સાથે સાદર કરવામાં આવેલ છે.