પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનુ નામ હિસાબી શાખા
શાખાનુ સરનામુ જિલ્લા હિસાબી શાખા,જિલ્લા પંચાયત ભવન,નર્મદા,રાજપીપલા,જિલ્લો નર્મદા
મુખ્ય સંર્પક અધિકારી હિસાબી અધિકારી જિલ્લા પંચાયત નર્મદા,રાજપીપલા,જિલ્લો નર્મદા
ફોન નંબર ૦૨૬૪૦-૨૨૨૦૮૧ થી ૮૪
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૧૪૬
ફેકસ નંબર ૦૨૬૪૦-૨૨૨૦૮૫ થી ૮૬
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી એમ. સી. સિંધા હિસાબી અધિકારી (હિસાબી શાખા) ૦૨૬૪૦-૨૨૨૦૮૧ થી ૮૪ ૦૨૬૪૦-૨૨૨૦૮૫ થી ૮૬ ૯૮૨૫૨૨૮૧૯૨
શ્રી સી. કે. વસાવા વિભાગીય હિસાબનીશ - - -
શ્રી આર. વી. ગાંધી સીનિ.એકા.કલાર્ક - - ૯૪૨૮૪૪૪૫૬૧
શ્રી બી. એમ. વસાવા સીનિ.એકા.કલાર્ક - - ૯૮૭૯૯૨૫૧૬૮
શ્રી જે. બી. ચોહાણ સીનિ.એકા.કલાર્ક - - ૯૯૭૮૧૫૭૧૬૭
શ્રી એમ. એસ. સોલકી સીનિ.એકા.કલાર્ક - - -