પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનુ નામહિસાબી શાખા
શાખાનુ સરનામુ જિલ્લા હિસાબી શાખા,જિલ્લા પંચાયત ભવન,નર્મદા,રાજપીપલા,જિલ્લો નર્મદા
મુખ્ય સંર્પક અધિકારી હિસાબી અધિકારી જિલ્લા પંચાયત નર્મદા,રાજપીપલા,જિલ્લો નર્મદા
ફોન નંબર૦૨૬૪૦-૨૨૨૦૮૧ થી ૮૪
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૧૪૬
ફેકસ નંબર ૦૨૬૪૦-૨૨૨૦૮૫ થી ૮૬

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી આર.એન.ચૌધરી હિસાબી અધિકારી (હિસાબી શાખા) ૦૨૬૪૦-૨૨૨૦૮૧ થી ૮૪ ૦૨૬૪૦-૨૨૨૦૮૫ થી ૮૬ ૯૯૧૩૮૫૯૬૮૭
શ્રી સી. કે. વસાવા વિભાગીય હિસાબનીશ ---
શ્રી બી. એમ. વસાવા સીનિ.એકા.કલાર્ક --૯૮૭૯૯૨૫૧૬૮
શ્રી જે. બી. ચોહાણ સીનિ.એકા.કલાર્ક --૯૯૭૮૧૫૭૧૬૭
શ્રી એ.વાય.પંચોલી જુનિ.એકા.ક્લાર્ક --૮૪૬૦૭૯૦૨૭૦
શ્રી ટી.બી.બારીયા જુનિ.એકા.ક્લાર્ક

૯૭૧૪૪૫૯૫૬૭