પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ ખેતીવાડી શાખા પાક અંગેની માહિતી

પાક અંગેની માહિતી

અ.નં. પાકનું નામ વિસ્‍તાર હેકટરમાં કુલ પાક હેઠળના વિસ્‍તાર સામે ટકાવારી ઉત્‍પાદન મે.ટનમાં ઉત્‍પાદકતા હેકટર દીઠ કિ.ગ્રામમાં
અનાજ અને કઠોળ
૧.૧ અનાજ
૧.ડાંગર પિયત(ખરીફ) ૪પપ ૦.૪૧ ૮૧૬.૨૭ ૧૭૯૪
બીન પિયત (ખરીફ) ૧૨૪૮પ ૧૧.૩પ ૧૦૧૮૭.૭૬ ૮૧૬
ર. ઘઉ પિયત ૧૮૧૪ ૧.૬પ ૩૭૪૯.પ૩૮ ૨૦૬૭
ઘઉ બીન પિયત

 

 

 

 

૩.જુવાર ખરીફ ૩૯૩૩ ૩.પ૭ ૪૭૯૮.૨૬ ૧૨૨૦
જુવાર રવિ ૩૯૩૮ ૩.પ૮ ૪૧૬૩.૮૪૪૩ ૧૦પ૭.૩પ
૪.બાજરી ખરીફ પ૨ ૦.૦પ ૬૭.૩૯૨ ૧૨૯૬
પ.મકાઇ

 

 

 

 

મકાઇ ખરીફ પ૬૧૬ પ.૧૦ ૧૧૩૨૪.૮૩૨ ૨૦૧૬.પ૩
૮.અન્‍ય અનાજ - - -- -
કુલ અનાજ ૨૮૨૯૩ ૨પ.૭૧ ૩પ૧૦૭.૯

 

૧.૨ કઠોળ

 

 

 

 

૧. તુવેર ૧૭૮૪પ ૧૬.૨૨ ૧૭૭પપ.૭૭પ ૯૯પ
ર.ચણા ૧પ૩૯ ૧.૪૦ ૮૮૬.૦૦૨૩ પ૭પ.૭
૩. અન્‍ય કઠોળ ૧૭૨૭ ૧૯.૧૯ ૯૪૯.૮પ પપ૦
કુલ કઠોળ ૨૧૧૧૧ ૧૯.૧૯ ૨૩૩૨૬.પ૯

 

કુલ ખાદ્ય પાકો ૪૯૪૦૪ ૪૪.૯૦ પ૮૪૩૪.૪૮

 

તેલીબીયા

 

 

 

 

૨.૧ મગફળી કુલ ૩૩૬૮ ૩.૦૬ ૪પ૨૧.પ૪ ૧૩૪૨.પ
૨.૨ એરંડા પ૩પ ૦.૪૯ ૭પ૯.૭ ૧૪૨૦
૨.૩ સોયાબીન ૪૬૮૧ ૪.૨પ ૬૯૨૭.૮૮ ૧૪૮૦
કુલ તેલીબીયા ૮પ૮૪ ૭.૮૦ ૧૨૨૦૯.૧૨

 

અન્‍ય પાકો

 

 

 

 

૩.૧ શેરડી ૪૮૩૯ ૪.૨૦ ૩૩૮૭૩૦ ૭૦૦૦૦
૩.૨ કપાસ ૪૩૪૩૮ ૩૯.૪૮ ૬૨૦૨૯.૪૬૪ ૧૪૨૮
૩.૩ કેળા ૩૯૯૩ ૩.૬૩ ૧૯૧૬૬૪ ૪૮૦૦૦

 

કુલ અન્‍ય પાકો પ૨૦પ૦ ૪૭.૩૦ પ૭૭૦૨૩.પ

 

 

કુલ પાકો ૧૧૦૦૩૮

 

૬૪૭૬૬૭.૧