પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ ખેતીવાડી શાખા સંપર્ક માહીતી

સંપર્ક માહીતી

શાખાનુ નામ ખેતીવાડી શાખા
શાખાનુ સરનામુ જિલ્લા ખેતીવાડી શાખા, જિલ્લા પંચાયત ભવન, રાજપીપલા, જિલ્લોઃ- નર્મદા-૩૯૩ ૧૪પ.
મુખ્ય સંર્પક અધિકારી શ્રી એમ.એમ..પટેલ , જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી, જિ.- નર્મદા
ફોન નંબર ૦ર૬૪૦ - રરર૦૮૧ થી રરર૦૮૪
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૧ર૯
ફેકસ નંબર ૦ર૬૪૦ - રરર૦૮પ , રરર૦૮૬
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.
નં.
વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ-મેલ
શ્રી એમ.એમ..પટેલ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી ૦૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૦ રરર૦૮પ , રરર૦૮૬ ૯૪૨૭૮૬૮૧૪૬ mmpatelagr@yahoo.com