પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ ખેતીવાડી શાખા સિંચાઈ

સિંચાઈ

વર્ષ - ર૦૦૮ - ૦૯
અ.નં. તાલુકાનું નામ નહેરની લંબાઈ પાતાળકુવા ફકત સિંચાઈના કુવા
સરકારી ખાનગી
સરકારી ખાનગી સરકારી ખાનગી
નાંદોદ ૧૧૫૦૦ - - ૧૧૩૫ - ૧૧૪૦
દેડીયાપાડા - - - ૨૭૫ - ૭૮૦
સાગબારા ૫૦૦ - - ૨૮૦ - ૬૮૯
તિલકવાડા ૧૫૦૨૨ - - ૧૮૦ - ૯૧૦