પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમેહસુલ શાખાસંર્પક માહિતી

શાખાની સંર્પક માહિતી

શાખાનુ નામમહેસુલ શાખા
શાખાનુ સરનામુ જિલ્લાપંચાયત કચેરી, મહેસુલ શાખા નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, (મહેસુલ) જિલ્લાપંચાયત, નર્મદા (રાજપીપલા)
મુખ્ય સંર્પક અધિકારી નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, (મહેસુલ)
ફોન નંબર૦૨૬૪૦-૨૨૨૦૮૧ થી ૨૨૨૦૮૪
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૧૦૭
ફેકસ નંબર ૨૨૨૦૮૫-૮૬
અ.નં વહીવટી અધિકારીનુ નામ હોદ્દો ફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
ગીતાંજલી ગોવિંદલાલ દેવમણિનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, (૦૨૬૪૦) ૨૨૨૦૮૧,૨૨૨૦૮૪ ૨૨૨૦૮૫-૮૬ ૯૮૨૪૨૭૧૬૫૮dyddo-rev-nar@gujarat.gov.in