પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમેહસુલ શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

મહેસુલશાખા દફતર કામગીરી ફાળવણી
ભાગ-૧ ભાગ-ર
મહેકમ/મહેસુલ/દબાણ શાખાના પગારબીલો તેમ તમામ પૂકારની હિસાબી કામગીરી સામાન્ય વહીવટ શખાના નાયબ ચીટનીશ તરીકેની કામગીરી
બજેટ ર૦પ૩. ર૦ર૯ તથા રપ૧પ દબાણ તથા મહેસુલ શાખાનું અન્ય બજેટ આર.સી.સી.પારા તપાણસી અંગેની કામગીરી
શાખાને લગતા લોકલ ફંડ પારા મહેસુલ એ.જી.પારાની કામગીરી
વિકાસ કમિશ્નરશ્રી પારા લેન્ડ રેકોર્ડ કોડ કલમ- ૬૫/૬૬/૬૭ ની કામગીરી
તાલુકા પંચાયત તપાસણી અંગેની કામગીરી તથા તપાસણી નોધ નિકાલ ૨૨૪૫ કુદરતી આફતોની કામગીરી
૭૩ એ.એ ની કામગીરી અછતને લગતી કામગીરી
મહેકમ/મહેસુલ/દબાણ શાખાની ખાનગી અહેવાલ અંગેની કામગીરી સી.એમ. ફંડ અને પી.એમ. ફંડની લગતી કામગીરી
જમીન મહેસુલ વસુલાત તથા રેવન્યુ રીકવરી પૂમાણપત્ર આધારે વસુલાત તથા પરચુરણ કામગીરી મહેસુલ તુમાર સેન્સનની કામગીરી
જમીન મહેસુલ શિક્ષણ ઉપર વાર્ષકિ વહીવટી અહેવાલની કામગીરી ૨૨૪૫ કુદરતી આફતો અંગે એકશન પ્લાન અંગેની કામગીરી
૧૦ લોકલ ફંડ ગૂાન્ટ માટે દરખાસ્ત અંગેની કામગીરી ૧૦ જમીન વેચાણ અંગેની કામગીરી
૧૧ દબાણ શખાને લગતી તમામ કામગીરી ૧૧ આગ અકસ્માત તથા અન્ય અકસ્માત અંગેની કામગીરી
૧૨ ગામતળ ગૌચરને લગતી તમામ કામગીરી ૧૨ વર્કશીટ રજીસ્ટરની કામગીરી
૧૩ વર્કશીટ રજીસ્ટરની કામગીરી ૧૩ મહેસુલ શાખાને લગતા માસિક પત્રકો તથા અન્ય
૧૪ મહેસુલ/દબાણ શાખાને લગતા માસિક પત્રકો ૧૪ શાખાને લગતી એલ.એફ.પેરાની કામગીરી