પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમેલેરીયા શાખાલોહીની તપાસણી

લોહીની તપાસણી

વર્ષ વસ્‍તી લોહીના નમૂના કુલ પોઝીટીવ પી.એફ.
૨૦૦૫ ૫૦૨૦૫૦ ૧૧૫૬૫૮ ૧૨૪૧ ૨૮૫
૨૦૦૬ ૫૧૫૦૦૦ ૧૨૭૪૫૨ ૧૦૬૩ ૨૬૦
૨૦૦૭ ૫૧૫૦૦૦ ૯૮૪૭૪ ૬૮૯ ૨૧૬
૨૦૦૮ (ઓગષ્‍ટ અંતિત) ૫૬૬૯૦૦ ૭૦૧૧૮ ૩૮૪ ૭૩