પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમેલેરીયા શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનુ નામ મેલેરીયા (આરોગ્‍ય) જિલ્‍લા પંચાયત, નર્મદા
શાખાનું સરનામુ રૂમ નં.-૩, ગ્રાઉન્‍ડ ફલોર, જિલ્‍લા પંચાયત ભવન, નર્મદા, કરજણ સંકુલની બાજુમાં, રાજપીપલા
મુખ્ય સંપકૅ અધિકારી શ્રી આર.એસ.પરીખ, જિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારી, જિલ્‍લા પંચાયત, નર્મદા
ફોન નંબર (૨૬૪૦) ૨૨૧૬૯૫
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૧૪૧
ફેક્સ નંબર (૦૨૬૪૦) ૨૨૧૨૪૮