પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમેલેરીયા શાખાસ્‍પ્રેઇંગ

સ્‍પ્રેઇંગ

જંતુનાશક દવા છંટકાવ કામગીરી
વર્ષ કુલ વસ્‍તી સ્‍પ્રેંઇગ હેઠળ આવરેલ વસ્‍તી કુલ ગામ સ્‍પ્રેઇંગ હેઠળ આવરેલ ગામ
૨૦૦૫ ૫૪૩૦૦૦ ૩૧૦૫૨ ૫૪૮ ૩૨
૨૦૦૬ ૫૫૬૫૦૦ ૬૮૬૪૯ ૫૪૮ ૮૩
૨૦૦૭ ૫૫૭૮૦૦ ૧૫૨૧૮૨ ૫૪૮ ૧૫૮
૨૦૦૮ ૫૬૬૯૦૦ ૧૩૦૮૮૯ ૫૪૮ ૧૨૨