પંચાયત વિભાગ

મહેકમ શાખા

મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાની સંર્પક માહિતી

શાખાની સંર્પક માહિતી

શાખાનું નામ મહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામું નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (મહેકમ શાખા) જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, નર્મદા, રાજપીપલા.
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી ગીતાંજલી ગોવિંદલાલ દેવમણિ, નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર (૦૨૬૪૦) ૨૨૨૦૮૧ થી ૨૨૨૦૮૪
ફેકસ નંબર (૦૨૬૪૦) ૨૨૨૦૮૫ થી ૨૨૨૦૮૬
અ.નં. વહીવટી અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો ફોન કચેરી ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર ઇ-મેઇલ
ગીતાંજલી ગોવિંદલાલ દેવમણિનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારી શ્રી(૦૨૬૪૦) ૨૨૨૦૮૧,૨૨૨૦૮૪(૦૨૬૪૦) ૨૨૨૦૮૫,૨૨૨૦૮૬૭૫૬૭૦૧૮૭૬૫dyddo-vikas-nar@gujarat.gov.in