પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ પંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામુ નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી(પંચાયત શાખા)
જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, નર્મદા, રાજપીપલા
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી કે.એમ.જાની, નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર ૦૨૬૪૦ ૨૨૦૭૨૩
ફેકસ નંબર ૦૨૬૪૦ ૨૨૨૦૮૫-૮૬
મોબાઇલ નંબ૨ ૯૫૫૮૮૧૫૮૮૧