પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામપંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામુનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી(પંચાયત/વિકાસ શાખા) જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, નર્મદા, રાજપીપલા
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારીગીતાંજલી ગોવિંદલાલ દેવમણિ , નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર૦૨૬૪૦ ૨૨૦૭૨૨
ફેકસ નંબર૦૨૬૪૦ ૨૨૨૦૮૫-૮૬
મોબાઇલ નંબ૨૭૫૬૭૦૧૮૭૬૫