પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામપંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામુનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી(પંચાયત/વિકાસ શાખા)
જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, નર્મદા, રાજપીપલા
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી એ.એસ.માંડોત , નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર૦૨૬૪૦ ૨૨૦૭૨૨
ફેકસ નંબર૦૨૬૪૦ ૨૨૨૦૮૫-૮૬
મોબાઇલ નંબ૨૯૮૭૯૦૧૪૭૭૦
શાખાનું નામપંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામુનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી(મહેક્મ/મહેસુલ શાખા)
જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, નર્મદા, રાજપીપલા
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી ડી.કે.હડીયલ , નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર૦૨૬૪૦ ૨૨૦૭૨૩
ફેકસ નંબર૦૨૬૪૦ ૨૨૨૦૮૫-૮૬
મોબાઇલ નંબ૨૭૫૬૭૦૧૮૭૬૫
શાખાનું નામપંચાયત મા.મ. વિભાગ, રાજપીપળા જિ.નર્મદા.
શાખાનું સરનામુપહેલા માળે, જિલ્લા પંચાયત ભવન નર્મદા,
કરજણ સંકુલની બાજુમાં, રાજપીપળા.
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી એન.ડી ,ડમોર કાર્યપાલક ઇજનેર, પંચાયત (મા.મ.) વિભાગ, રાજપીપળા
ફોન નંબર(૨૬૪૦) ૨૨૨૦૮૧-૮૪
ઇન્ટરકોમ નં૧૨૨
ફેકસ નંબર૦૨૬૪૦ ૨૨૨૦૮૫-૮૬
મોબાઇલ નંબ૨૯૪૨૯૨૫૭૬૮૧