પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામપંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામુનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી(પંચાયત/વિકાસ શાખા)
જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, નર્મદા, રાજપીપલા
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી એ.એસ.માંડોત , નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર૦૨૬૪૦ ૨૨૦૭૨૨
ફેકસ નંબર૦૨૬૪૦ ૨૨૨૦૮૫-૮૬
મોબાઇલ નંબ૨૭૫૬૭૦૧૮૭૬૫