પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુધન

પશુધન

વર્ષ- ૨૦૦૭
અ.નં.તાલુકાનુ નામગાય વર્ગભેંસ વર્ગઘેટાબકરાઉંટમરઘાગધેડા- કુતરાઘોડાઅન્ય
નાંદોદ૩૭૨૧૯૨૪૮૩૯૩૪૨૨૯૨૫૨૩૦૬૬
દેડીયાપાડા૬૫૦૫૨૧૩૯૧૫૭૪૩૦૦૭૬૫૮૪૪૪૧૦૨
સાગબારા૩૪૩૬૯૬૩૩૭૨૨૯૦૧૫૩૩૬૮૨૨૭૪૩
તિલકવાડા૧૪૨૨૩૧૩૮૬૦૯૧૮૧૮૬૫૫૩૪૭૨૧
કુલ૧૪૦૮૬૩૫૮૯૫૧૧૩૧૭૧૮૯૭૧૨૩૮૪૭૪૮૨૨૦૭૩