પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુ સારવાર

પશુ સારવાર

વર્ષ - ૨૦૧૩-૨૦૧૪
તાલુકાનુ નામ દવાખાને સારવાર પામેલ પશુઓ ની સંખ્યા પ્રવાસમાં સારવાર પામેલ પશુઓની સંખ્યા દવા પુરી પાડેલ પશુઓની સંખ્યા કુલ સારવાર
નાંદોદ ૫૭૮૭ ૩૫૮૫ ૬૨૯૩ ૧૫૬૬૫
દેડીયાપાડા ૪૦૦૧ ૧૦૧૧ ૫૦૪૩ ૧૦૦૫૫
સાગબારા ૧૧૯૬ ૬૯૫ ૧૯૨૩ ૩૮૧૪
તિલકવાડા ૧૦૬૬ ૮૧૪ ૧૧૧૬ ૨૯૯૬
કુલ ૧૨૦૫૦ ૬૧૦૫ ૧૪૩૭૫ ૩૨૫૩૦