પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખારસીકરણ

રસીકરણ

વર્ષ : ૨૦૧૩-૨૦૧૪
અ.નં રસીનુ નામ રસીકરણ કરેલ પશુઓની સંખ્યા
એચ.એસ. ૮૫૩૭૬
ઇ.ટી.
એફ.એમ.ડી. ૨૬૭૭૦૨
હડકવા ૩૮૭
બી.ક્યું. ૨૯૪૪૦
કુલ૩૮૨૯૦૫