પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનુ નામપશુપાલન શાખા
શાખાનું સરનામુ પશુપાલન શાખા, જીલ્લા પંચાયત, નમૅદા; રાજપીપલા
મુખ્ય સંપકૅ અધિકારી ર્ડા.એન.વી.પટેલ નાયબ પશુપાલન નિયામક , જીલ્લા પંચાયત, નમૅદા.
ફોન નંબર ૦૨૬૪૦- ૨૨૨૦૮૧-૮૪ એક્શ.નં ૧૩૨ મો.- ૯૪૨૭૧૦૦૨૬૬
ફેક્સ નંબર ૦૨૬૪૦ – ૨૨૨૦૮૫-૮૬
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં વહીવટી અધિકારીનુ નામ હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઈલ નંબર
ડો..આર..એલ.વસાવાનાયબ પશુપાલન નિયામક ૦૨૬૪૦- ૨૨૨૦૮૪-(એક્શ.નં.-૧૩૨)૯૪૨૭૧૩૧૨૫૨
ડો.આર.એલ.વસાવા ઇ.ચા. પશુ ચિકિત્સાઅધિકારી,
પશુ દવાખાના ,રાજપીપલા
૦૨૬૪૦-૨૨૦૪૪૭
ડો.એલ.એ.મગરવાડિયા પશુ ચિકિત્સાઅધિકારી,ફરતુ પશુ દવાખાનુ,રાજપીપલા ૯૪૨૭૩૯૧૯૮૩
ડો.એમ.એ.ચૌધરી ઇ.ચા. પશુ ચિકિત્સાઅધિકારી, પશુ દવાખાના ,ઝરીયાવાડી
ડો.એલ.એ.મગરવાડિયા ઇ.ચા. પશુ ચિકિત્સાઅધિકારી, પશુ દવાખાના ,નવા રાજુવાડીયા ૯૮૭૯૭૫૨૩૪૧
ડો.આર.એલ.વસાવા પશુ ચિકિત્સાઅધિકારી,
પશુ દવાખાના ,ગરુડેશ્વર
૯૪૨૭૧૩૧૨૫૨
ડો.આર.એલ.વસાવા ઇ.ચા. પશુ ચિકિત્સાઅધિકારી,
પશુ દવાખાના ,જેસલપોર
ડો.એલ.એ.મગરવાડિયા ઇ.ચા. પશુ ચિકિત્સાઅધિકારી, પશુ દવાખાના ,ખામર
ડો.એમ.એ. ગામીત પશુ ચિકિત્સાઅધિકારી,
પશુ દવાખાના ,દેડીયાપાડા
૦૨૬૪૯-૨૩૪૧૨૦ ૯૫૩૭૯૨૧૬૬૭
૧૦ડો.બી.એ.સોલંકી ઇ.ચા. પશુ ચિકિત્સાઅધિકારી, પશુ દવાખાના જુના મોઝદા
૧૧ડો.બી.એ.સોલંકી પશુ ચિકિત્સાઅધિકારી, ફરતુ પશુ દવાખાનુ દેડીયાપાડા ૯૮૭૯૭૫૨૩૪૧
૧૨ડો.એમ.એ. ગામીત ઇ.ચા. પશુ ચિકિત્સાઅધિકારી, પશુ દવાખાના, આંબાવાડી ૯૫૩૭૯૨૧૬૬૭
૧૩ડો.કે.આર.નીનામા ઇ.ચા. પશુ ચિકિત્સાઅધિકારી, પશુ દવાખાના દેવમોગરા ૦૨૬૪૯-૨૫૪૭૪૩
૧૪ડો.કે.આર.નીનામા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી, પશુ દવાખાના પાટલામહુ ૮૯૮૦૪૧૪૩૪૦
૧૫ડો.વી.કે.મેવાડા પશુ ચિકિત્સાઅધિકારી, ફરતુ પશુ દવાખાનુ પાટલામહુ૯૬૩૮૬૩૧૨૮૬
૧૬ડો.વી.કે.મેવાડા ઇ.ચા. પશુ ચિકિત્સાઅધિકારી, પશુ દવાખાના સેલંબા૦૨૬૪૯-૨૫૪૭૪૩
૧૭ડો. કે.એચ.રાઠવા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી, તિલકવાડા૦૨૬૬૧-૨૬૬૩૫૩ ૯૯૧૩૩૫૧૨૫૮
૧૮ડો.એમ.એ.ચૌધરીપશુ ચિકિત્સાઅધિકારી, ફરતુ પશુ દવાખાનુ માંગુ.૯૪૨૭૪૮૭૪૯૫
૧૯ડો.એમ.એ.ચૌધરીઇ.ચા. પશુ ચિકિત્સાઅધિકારી, પશુ દવાખાનુ માંગુ.
૨૦શ્રી એચ.બી. તડવી પશુધન નિરીક્ષક, પ્રા.પ.સા.કે. હરીપુરા તા.નાદોદ ૯૪૨૬૫૪૬૭૨૦
૨૧શ્રી એન.કે.દેશમુખ પશુધન નિરીક્ષક , પ્રા.પ.સા.કે. અલમાવાડી તા. દેડીયાપાડા૯૪૨૭૩૭૯૬૦૪
૨૨શ્રી એસ.વી.પંચાલ સીનીયર ક્લાર્ક ૯૮૭૯૮૦૫૧૮૯