પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનુ નામપશુપાલન શાખા
શાખાનું સરનામુ પશુપાલન શાખા, જીલ્લા પંચાયત, નમૅદા; રાજપીપલા
મુખ્ય સંપકૅ અધિકારી ર્ડા.એન.સી.પટેલ, નાયબ પશુપાલન નિયામક , જીલ્લા પંચાયત, નર્મદા
ફોન નંબર ૦૨૬૪૦- ૨૨૨૦૮૧-૮૪, એક્સ.નં ૧૩૨, મો. ૯૪૨૭૧૦૦૨૬૬
ફેક્સ નંબર ૦૨૬૪૦ – ૨૨૨૦૮૫-૮૬
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં વહીવટી અધિકારીનુ નામ હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઈલ નંબર
ર્ડા.એન.સી.પટેલ નાયબ પશુપાલન નિયામક ૦૨૬૪૦- ૨૨૨૦૮૪-(એકસ.નં.-૧૩૨) ૯૪૨૭૧૦૦૨૬૬
ડો.વી.કે.મેવાડા ઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી, 
પશુદવાખાના રાજપીપલા
૦૨૬૪૦-૨૨૦૪૪૭ ૯૦૩૩૦૭૭૯૫૨
ડો.એમ.એ.ચૌધરી પશુચિકિત્સા અધિકારી,
ફરતા પશુદવાખાના રાજપીપલા
૦૨૬૪૦-૨૨૦૪૪૭ ૯૪૨૭૪૮૭૪૯૫
ડો.વી.કે.મેવાડા પશુચિકિત્સા અધિકારી, 
પશુદવાખાના નવા રાજુવાડીયા
--- ૯૦૩૩૦૭૭૯૫૨
ડો.વી.કે.મેવાડા ઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી, 
પશુદવાખાના જેસલપોર
--- ૯૦૩૩૦૭૭૯૫૨
ડો.એમ.એ.ચૌધરી ઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી,
પશુદવાખાના ખામર
--- ૯૪૨૭૪૮૭૪૯૫
ડો.એમ.એ.ચૌધરી ઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી, પશુદવાખાના ઝરીયાવાડી --- ૯૪૨૭૪૮૭૪૯૫
ડો.કે.એચ.રાઠવા ઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી, 
પશુદવાખાના ગરુડેશ્વર
૦૨૬૪૦-
૨૩૭૧૪૭
૯૯૧૩૩૫૧૨૫૮
ડો.કે.એચ.રાઠવા ઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી, પશુદવાખાના તિલકવાડા ૦૨૬૬૧-૨૬૬૩૫૩ ૯૯૧૩૩૫૧૨૫૮
૧૦ ડો.કે.એચ.રાઠવા પશુચિકિત્સા અધિકારી,
ફરતા પશુદવાખાના માંગુ
--- ૯૯૧૩૩૫૧૨૫૮
૧૧ ડો.કે.એચ.રાઠવા ઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી, પશુદવાખાનુ માંગુ --- ૯૯૧૩૩૫૧૨૫૮
૧૨ ડો.કે.આર.નીનામા ઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી, 
પશુદવાખાના દેડીયાપાડા
૦૨૬૪૯-૨૩૪૧૨૦ ૮૯૮૦૪૧૪૩૪૦
૧૩ ડો.કે.આર.નીનામાઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી, પશુદવાખાના જુના મોઝદા --- ૮૯૮૦૪૧૪૩૪૦
૧૪ ડો.કે.આર.નીનામાપશુચિકિત્સાઅધિકારી,
ફરતા પશુદવાખાના દેડીયાપાડા
૦૨૬૪૯-૨૩૪૧૨૦ ૮૯૮૦૪૧૪૩૪૦
૧૫ ડો.કે.આર.નીનામાઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી, પશુદવાખાના આંબાવાડી --- ૮૯૮૦૪૧૪૩૪૦
૧૬ ડો.એમ.એ.ગામિત ઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી, પશુદવાખાના દેવમોગરા --- ૮૯૮૦૦૨૪૩૫૧
૧૭ ડો.એમ.એ.ગામિત ઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી, પશુદવાખાના પાટલામહુ --- ૮૯૮૦૦૨૪૩૫૧
૧૮ ડો.એમ.એ.ગામિત પશુચિકિત્સા અધિકારી,
ફરતા પશુદવાખાના પાટલામહુ
--- ૮૯૮૦૦૨૪૩૫૧
૧૯ ડો.એમ.એ.ગામિત ઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી, પશુદવાખાના સેલંબા ૦૨૬૪૯-૨૫૪૭૪૩ ૮૯૮૦૦૨૪૩૫૧
૨૦ શ્રી એચ.બી. તડવી પશુધન નિરીક્ષક,
પ્રા.પ.સા.કે. ભાણદ્રા
--- ૯૪૨૬૫૪૬૭૨૦
૨૧ શ્રી એન.કે.દેશમુખ પશુધન નિરીક્ષક,
પ્રા.પ.સા.કે. ગાજરગોટા
--- ૭૮૭૪૫૨૮૬૧૮
૨૨ શ્રી એસ.વી.પંચાલ ઇ.ચા. સિનીયર ક્લાર્ક
પશુપાલન શાખા, જિ.પં.નર્મદા
--- ૯૮૭૯૮૦૫૧૮૯
૨૩શ્રી એસ.આઇ.વસાવાજુનીયર ક્લાર્ક
પશુપાલન શાખા, જિ.પં.નર્મદા
---૯૦૯૯૪૦૨૨૪૫