પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાશિબીરની માહીતી

શિબીરની માહીતી

વર્ષ - ૨૦૧૩-૧૪
તાલુકાનુ નામ કેમ્પ/શિબીર ની સંખ્યા સારવાર આપેલ
જાનવરની સંખ્યા
લાભ લીધેલ પશુપાલકો ની સંખ્યા નાણાંકીય ખચૅ
નાંદોદ ૪૫ ૧૫૬૭૫ ૩૦૯૮ ૩૧૫
દેડીયાપાડા ૩૬ ૭૯૭૮ ૨૬૬૮ ૨૫૨
સાગબારા ૨૪ ૭૩૭૭ ૧૮૩૪ ૧૬૮
તિલકવાડા ૧૫ ૩૫૯૧ ૧૦૪૯ ૧૦૫
કુલ ૧૨૦૩૪૬૨૧૮૬૪૯૮૪૦