પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્યાણ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનુ નામસમાજ કલ્યાણ શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ શાખા,
જિલ્લા પંચાયત ભવન,
રાજપીપલા, જિલ્લો - નર્મદા-૩૯૩ ૧૪પ.
મુખ્ય સંપકૅ અધિકારી જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી, જિલ્લા પંચાયત નર્મદા,
ફોન નંબર ૦ર૬૪૦ - રરર૦૮૧ થી ૮૪
ફેક્સ નંબર ૦ર૬૪૦ - રરર૦૮પ થી ૮૬
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દો
ઈ.ચા.
ફોન નંબર (કચેરી)ફેક્સ નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રી બી.બી.વાળંદઇ.ચા જિ.સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (સમાજ કલ્યાણ શાખા) રરર૦૮૧ થી ૮૪રરર૦૮પ થી ૮૬૯૯૭૯૧૩૦૧૩૫
શ્રી વી.જી.નાઇક સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષકરરર૦૮૧ થી ૮૪રરર૦૮પ થી ૮૬-
એસ.આર.પટેલ. જુ.કલાર્ક ""૯૪ર૭૮ ૭૮૮૬૬