પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળ વિકાસ શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

અત્રેના નર્મદા જિલ્‍લામાં છ જ ધટકો આવેલ છે પ્રોગ્રામ અધિકારીશ્રીની કચેરી માટે મહેકમ મંજુર થયેલ છે. પરંતુ અગત્યની એવી એસ.ઓ.એસ.એની જગ્યાઓ ખાલી છે. પટાવાળાની જગ્યાપણ ખાલી છે, કામગીરીકામગીરીમા અવરોધ થાય છે.