પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણ શાખા રમત ગમત કાર્યક્રમ

રમત ગમત કાર્યક્રમ

જીલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓમાં આંતરિક, પે.સેન્ટર, તાલુકા,જિલ્લા કક્ષાની રમત-ગમત સ્પર્ધાનું આયોજન કરવું તથા રમતવીરોને પોતાના કૌશલ્યો વિકસાવવા પુરતી તક પુરી પાડવા જરૂરી પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવે છે.