પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પંચાયત શાખા શાળા/કોલેજ ની વિગતો

શાળા/કોલેજ ની વિગતો

પ્રાથમિક શાળાઓ ૬૮૮
માઘ્યમિક શાળાઓ
ઉચ્ચતર માઘ્યમિક શાળાઓ
પી.ટી.સી.કોલેજો
પોલીટેકનીક કોલેજ
આર્ટસ,કોમર્સ,સાયન્સ કોલેજ
ઔઘોગીક તાલીમ સંસ્થા
શાળા/કોલેજ ની વિગતો સંખ્‍યા
પ્રાથમિક શાળાની સંખ્‍યા ૧૩૨૬
કુમાર ૧૨૨૭૧૩
કન્‍યા ૧૩૦૧૬૫
કુલ સંખ્‍યા ૨૫૨૮૭૮
શિક્ષકનું કુલ મંજુર મહેકમ ૯૨૩૦
કામગીરી બજાવતા કુલ શિક્ષકોની સંખ્‍યા ૯૧૧૪
શાળાના ઓરડાની સંખ્‍યા ૯૫૪૪
 
પ્રવેશોત્‍સવ અન્‍વયે નામાંકનપાત્ર બાળકોની સંખ્‍યા
કુમાર ૧૪૭૬૧
કન્‍યા ૧૪૦૯૪
કુલ સંખ્‍યા ૨૮૮૫૫
 
નામાંકન પ્રાપ્‍ત થયેલ સિઘ્‍ઘી (સરકારી + ખાનગી પ્રા.શાળા)
કુમાર ૨૨૦૩૭
કન્‍યા ૨૦૪૧૩
કુલ સંખ્‍યા ૪૨૪૫૦
ટકાવારી ૧૪૭%
 
સાક્ષરતા દર ૭૬.૮૮
વિધાલક્ષ્‍મી બોન્‍ડ ૨૫૮૪
પીવાના પાણી ની સગવડ ૧૩૨૬