પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનુ નામશિક્ષણ શાખા
શાખાનુ સરનામુ જીલ્લા શિક્ષણ સમિતિ, જીલ્લા પંચાયત,નર્મદા.
મુખ્ય સંર્પક અધિકારી જીલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી
ફોન નંબર૦ર૬૪૦ - ૨૨૨૯૨૦
ફેકસ નંબર ૨૨૧૫૧૯ - (૦ર૬૪૦)
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
ક્રમ વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મો. નંબર
શ્રી બી.ડી.બારીયાજિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી૨૨૨૯૨૦-૯૪૨૭૬૬૦૧૯૪
શ્રી સચીનકુમાર એમ. શાહઈ.ચા. ના.જી.પ્રા.શિ.અધિ૨૨૨૯૨૦-૯૯૨૫૮૬૦૭૫૨