પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનુ નામ શિક્ષણ શાખા
શાખાનુ સરનામુ જીલ્લા શિક્ષણ સમિતિ, જીલ્લા પંચાયત,નર્મદા.
મુખ્ય સંર્પક અધિકારી જીલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી
ફોન નંબર ૦ર૬૪૦ - ૨૨૨૯૨૦
ફેકસ નંબર ૨૨૧૫૧૯ - (૦ર૬૪૦)
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
ક્રમ વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મો. નંબર
શ્રી એ.એસ.પટેલ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી ૨૨૨૯૨૦ - ૯૯૦૯૯૭૧૬૮૬
શ્રી એમ.આર.વસાવા ઈ.ચા. ના.જી.પ્રા.શિ.અધિ ૨૨૨૯૨૦ - ૯૯૨૫૨૬૪૨૯૦