પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણ શાખા સાંસ્કૃતિ‍ક કાર્યક્રમો

સાંસ્કૃતિ‍ક કાર્યક્રમો

શાળા કક્ષાએ વિવિધ રાષ્ટ્રીય પર્વોની ઉજવણી, શાળા સ્થાપના દિન, શાળા પ્રવેશોત્સવ, વાલી સંમેલન, શિક્ષક દિન તેમજ અન્ય ઉજવણીના દિવસો દરમ્યાન સાંસ્ક્રુતિક કાર્યક્રમોનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવે