પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાબોરીબંધ

બોરીબંધ

ગુજરાત પેટનૅ ૨૦૦૩-૦૪ ના સદરે આશરે ૧૬૭ જેટલા બાધેલ હતાં. આ બોરીબંધ થી આજુબાજુની જમીન તથા કુવાના પાણીના તળ ઉચા આવેલ છે.